Dluhové poradenství v sociální práci

Popis kurzu:
Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin Obsahem kurzu je: - Dluhové poradenství v rámci sociální práce - obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; typologie klientů - Dluhová legislativa I. - hmotné právo: Pilíře dluhové legislativy. Občanský zákoník. Související právní předpisy a judikatura. - Dluhová legislativa II. - procesní právo: Občanský soudní řád. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Exekuční řád. Související právní předpisy a judikatura. - Dluhová legislativa III. - insolvenční právo: Insolvenční zákon. Formy řešení úpadku. Oddlužení a konkurs. Návrh na povolení oddlužení. Vstupní požadavky do kurzu: - minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou - věk min. 21 let - min. 0,5 rok praxe v poskytování dluhového poradenství (doložit potvrzením od zaměstnavatele) nebo absolvování akreditovaného úvodního kurzu do dluhové problematiky v rozsahu min. 8 výukových hodin u libovolné vzdělávací instituce (doložit kopií osvědčení z kurzu)

Nabyté znalosti a dovednosti:
- Absolvent rozvine dovednosti a znalosti nutné pro zmapování situace klienta a jejího vyhodnocení (možných rizik). - Absolvent se orientuje v příslušné legislativě a judikátech. - Absolvent umí klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a jejich výhodách a rizicích. - Absolvent rozumí problematice insolvenčního řízení, zejm. umí klientovi vysvětlit podmínky a průběh oddlužení. - Absolvent si uvědomuje etické aspekty poskytování poradenství klientům-dlužníkům a umí s nimi pracovat.

Dluhové poradenství v sociální práci
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
5 450 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících…
9.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
15.2.2022
Zřetel, s.r.o.