Dluhové poradenství v sociální práci

Popis kurzu:
Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin Obsahem kurzu je: - Dluhové poradenství v rámci sociální práce - obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; typologie klientů - Dluhová legislativa I. - hmotné právo: Pilíře dluhové legislativy. Občanský zákoník. Související právní předpisy a judikatura. - Dluhová legislativa II. - procesní právo: Občanský soudní řád. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Exekuční řád. Související právní předpisy a judikatura. - Dluhová legislativa III. - insolvenční právo: Insolvenční zákon. Formy řešení úpadku. Oddlužení a konkurs. Návrh na povolení oddlužení. Vstupní požadavky do kurzu: - minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou - věk min. 21 let - min. 0,5 rok praxe v poskytování dluhového poradenství (doložit potvrzením od zaměstnavatele) nebo absolvování akreditovaného úvodního kurzu do dluhové problematiky v rozsahu min. 8 výukových hodin u libovolné vzdělávací instituce (doložit kopií osvědčení z kurzu)

Nabyté znalosti a dovednosti:
- Absolvent rozvine dovednosti a znalosti nutné pro zmapování situace klienta a jejího vyhodnocení (možných rizik). - Absolvent se orientuje v příslušné legislativě a judikátech. - Absolvent umí klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a jejich výhodách a rizicích. - Absolvent rozumí problematice insolvenčního řízení, zejm. umí klientovi vysvětlit podmínky a průběh oddlužení. - Absolvent si uvědomuje etické aspekty poskytování poradenství klientům-dlužníkům a umí s nimi pracovat.

Dluhové poradenství v sociální práci
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
5 450 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání…
Cílem kurzu je, poskytnout účastníkům vhled do oblasti civilního práva procesního, tak aby získali základní přehled a osvojili si základní principy a znalosti z této oblasti. Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Právní minimum: Rozvod manželství a bytová problematika– vstup…
Pomáháte klientům řešit životní situaci při rozvodu manželství? Doplňte si znalosti na kurzu, kterého cílem je, poskytnout účastníkům vhled do problematiky rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, vypořádání společného jmění manželů a práv a…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Sociálně právní minimum
SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY !
6.12.2022
Diecézní charita Brno