Školská komunikace - jak efektivně vést komunikaci s rodiči

Popis kurzu:
Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a pedagogické pracovníky poradenských zařízení. Kurz je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR (č. akreditace 15624/2019-1-589). Obsah: Uvedení do problematiky: Jak efektivně vést komunikaci s rodiči • Komunikační typy, jejich způsoby jednání a jak správně vést rozhovor. Několik námětů k úspěšnému rozhovoru a jeho fáze • Nejčastější problémy v komunikaci s rodiči, se kterými se potkáváme ve své praxi • Je důležité, aby člověk porozuměl nejdřív sám sobě, aby poznal své úmysly, sklony a úvahy • Nonverbální komunikace ve škole – zařazujeme do ní množství projevů, nejen gesta a mimiku • Jak správně vést rozhovor, jakých chyb se dopouštějí učitelé v komunikaci s rodiči a jaké hrozí rizika v komunikaci • Osvojení správných komunikačních strategii a metod • Řešení obtížných a konfliktních situací – modelové situace Rozsah kurzu: 12 hodin

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je zaměřit se na akceptaci rodiče, jako osobnosti a autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Představíme modely komunikace s využitím asertivity a v modelových situacích bude umožněno procvičení si jednotlivých postojů a jejich důsledku na komunikační schéma. Přiblížíme účastníkům související poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie a její aplikace v komunikaci. Převažující část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které účastníci zažívají ve svých školách.

Školská komunikace - jak efektivně vést komunikaci s rodiči
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 850 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
Plánování práce, stanovování priorit - Analýza pracovních úkolů pedagoga. Struktura jednotlivých a dílčích cílů – jejich promítnutí do časového rozvržení činností. Efektivní plánování práce pedagoga (harmonogram denní, vícedenní). Písemné…
1.11.2021 - 2.11.2021
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
Seminář je zaměřen na období před nástupem dítěte do 1. třídy – od legislativy přes teoretická východiska až po návrhy na praktické činnosti pro rozvoj schopností a dovedností předškoláků.   Školení reflektuje tato témata: ukotvení povinné…
8.12.2021
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Obsahem vzdělávacího programu je představit možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní…
24.11.2021
Zřetel, s.r.o.