Obecní zpravodaj a radniční noviny

Anotace:
Přehled právních předpisů, které se týkají vydávání zpravodajů obcí a měst a jaké povinnosti pro vydavatele z nich plynou: Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon), včetně novely z roku 2013. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, s důrazem na § 35 tohoto zákona, který stanovuje, že do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, tedy zpravodaj obce a dále, že obec v samostatné působnosti dále pečuje v souladu s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, a to i potřeby informací. Dále pak § 103, odst. (4), který uvádí, že starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.

Popis kurzu:
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů Zákon č. 302/2016 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutí Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb.) Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník Listina základní práv a svobod Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském Je doplněn zákon č. 302/2016 Sb., kde se řeší financování volebních kampaní a dále zákon č. 110/2019 Sb., adaptační zákon k GDPR. Nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. Obsahová struktura zpravodaje. Osvědčené rubriky: Téma měsíce; Slovo starosty; Zpravodajství z radnice; Z jednání rady a zastupitelstva; Názory zastupitelů; Výbory a komise informují; Společenská rubrika aj. Problematika zveřejňování osobních údajů. Kritické články, právo na odpověď, kdo může rozhodnout o tom, zda bude, či nebude článek zveřejněn. Zveřejňování fotografií – kdy je nutný souhlas. Vzdělávací předmět je doplněn o rubriku Téma měsíce, která je charakteristickým rysem moderních zpravodajů. Tištěný zpravodaj, sociální sítě a ostatní komunikační nástroje města/obce a jejich vzájemná koexistence. Bod vzdělávacího programu, který reaguje na moderní trendy v komunikaci. Prezentace zpravodajů účastníků semináře, jejich vyhodnocení a diskuse.
Obecní zpravodaj a radniční noviny
14.6.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
1 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Administrativní pracovník/Asistentka

ÚČETNICTVÍ - Hledáš rekvalifikační kurz a lektory, kteří ti…
Rekvalifikační kurz, který ti otevře dveře k dalším příležitostem. Možnost také absolvovat kurz z pohodlí domova, při kávičce a dobrém jídle - online forma Pokud nebudeš něco vědět, jednoduše si s lektorem domluv soukromé konzultace - nenecháme tě…
Od 5.3.2022 (+7 další)
AV-economics, s.r.o.
ÚČETNICTVÍ A DANOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY -…
Akreditovaný kurz, po kterém získáš osvědčení o rekvalifikaci pro danou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností. Máš možnost si vybrat, jestli chceš být přítomen na učebně nebo z pohodlí domova či práce v online…
Od 5.2.2022 (+10 další)
Institut profesního vzdělávání, s.r.o.
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném…
Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních…
6.6.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,…
Program semináře: 1) Právní rámec - zákon o obcích - zákon o finanční kontrole - zákon o kontrole - metodika ministerstva vnitra 2) Kontrola podle zákona o obcích 3) Účast členů výborů na veřejnosprávní kontrole - procesní pravidla - protokol -…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Doklady při dovozu a vývozu zboží
Pracovní seminář k problematice provádění celního řízení při dovozu a vývozu a se zaměřením na seznámí s nejčastějšími doklady používanými při dovozu a vývozu zboží, jejich účelu a použití. Seminář je určen pracovníkům společností zabývajících se…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Pracovněprávní vztah úředníka územního samosprávného celku
Právní rámec - základní: Ústavní pořádek ČR. Zákoník práce – starý x nový. Občanský zákoník – starý x nový. Zákon o úřednících speciálním zákonem ve vztahu k zákoníku práce. Mnoho prováděcích předpisů a předpisů souvisejících. Aktuálně vztah…
26.5.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Ostatní

Jak porozumět účetním výkazům
Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
Seminář je určen nejen pro účastníky, kteří běžně využívají údaje katastru nemovitostí, ale rovněž i pro účastníky začátečníky, kteří se pro svou služební i soukromou potřebu chtějí seznámit s katastrem nemovitostí od začátku. Seminář bude naplněn…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění…
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení (procesní i hmotněprávní úprava) ve věcech účelových a místních komunikací a silnic, poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních…
18.10.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…