Studium pro asistenty pedagoga - Brno

Anotace:
Kurz se skládá ze 4 povinných bloků: 28. - 30. listopadu 2022 12. a 14. - 15. prosince 2022 02. - 04. ledna 2023 16. - 18. ledna 2023

Popis kurzu:
Studium pro asistenty pedagoga Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga. Kurz je určen: pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat Absolvent kurzu: získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči získá informace o strategii zvládání krizových situací dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz. Rozsah kurzu: 80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 - 17 hodin) 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu Podmínky účasti: komunikativnost, spolehlivost, empatie základní znalost práce s MS Office, internet Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu: 75% účast na seminářích vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu splnění povinné 40 hodinové praxe Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace: kurz je akreditován pod názvem Studium pro asistenta pedagoga MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015

Kontakt: Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů v Brně vladislava.krskova@rytmus.org
Studium pro asistenty pedagoga - Brno
Na dotaz
Prezenční
objednat Cena
9 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Přístupy ke vzdělávání a výchově dítěte s narušenou vztahovou…
Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s teorií attachmentu, se základními projevy chování dětí s narušenou vztahovou vazbou a také se základními principy a přístupem ke vzdělávání a výchově těchto dětí. Seznámení se s teorií attachmentu v…
Na dotaz
CETERAS s.r.o.
Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ
Kurz je zaměřen na seznámení pedagogických pracovníků s efektivní a smysluplnou prací s žákem s potížemi. Jak vytvořit plán pedagogické podpory na podkladě pedagogické diagnostiky, jak zajistit efektivní řešení potíží žáků a prevenci možných…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči