Studium pro asistenty pedagoga - Brno

Anotace:
Datum Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou: 11. - 13. prosince 2023 18. - 20. prosince 2023 03. - 05. ledna 2024 15. - 17. ledna 2024

Popis kurzu:
Studium pro asistenty pedagoga Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga. Kurz je určen: pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat Absolvent kurzu: získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči získá informace o strategii zvládání krizových situací dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz. Rozsah kurzu: 80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 - 17 hodin) 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu Podmínky účasti: komunikativnost, spolehlivost, empatie základní znalost práce s MS Office, internet Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu: 75% účast na seminářích vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu splnění povinné 40 hodinové praxe Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace: kurz je akreditován pod názvem Studium pro asistenta pedagoga MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015

Kontakt: Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů v Brně vladislava.krskova@rytmus.org
Studium pro asistenty pedagoga - Brno
11.12.2023 - 17.1.2024
Prezenční
objednat Cena
9 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Český jazyk činnostně v 1.-5. ročníku
Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory postupů. Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Studium pro asistenty pedagoga
Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností, které jim…
24.2.2024 - 28.4.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz (+1 další)
Centrum pro rodinu a sociální péči