Telefonická krizová intervence

Popis kurzu:
Akreditace MPSV č. A2019/0116-SP/PC Kurz Telefonická krizová intervence navazuje na kurz Základní krizová intervence předpokládá předchozí znalost zákonitostí krize a vybraných témat spojených s krizovými stavy člověka. Zaměřuje se na znalosti a dovednosti pracovníka na krizovém telefonu (v rámci krizového centra, případně psychosociální služby s tematickým krizovým programem) a na lince důvěry. Účastník kurzu se naučí pracovat s jednorázovými krizovými voláními i opakovanými hovory. Kurz je výrazně zaměřen na techniku vedení rozhovoru v kontextu krize a nepříznivé psychosociální situace u dětí, dospělých i seniorů. Vstupní požadavky kurzu: 1)absolvování kurzu Základní krizová intervence u organizace REMEDIUM Praha 2) vzdělání: min. SŠ s maturitou v humanitním oboru, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele) 3) minimální věk 21 let 4)motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4 -základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe -očekávání od kurzu ( K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod.)

Nabyté znalosti a dovednosti:
Lidská krize a potřeby lidí v krizových situacích. Opakování. Typy pomoci v krizi, krizová intervence a další metody – podpora, provázení, informace, poradenství, prvky preterapie u dlouhodobě volajících. Opakování a prohloubení. Práce s technikou hovoru na krizovém telefonu a procesem telefonické krizové intervence. Vedení rozhovoru s dětmi, dospělými a seniory. Práce s typy krizových stavů (situační krize, krize v kontextu náhlého nečekaného traumatizujícího podnětu, tranzitorní krize, vývojové krize, krize v kontextu specifické zranitelnosti, neodkladné krizové stavy) Práce s vybranými tématy (rodinná témata, vztahy, škola a vzdělávání, nemoc - duševní a tělesná, práce se specifickou zranitelností – osamělost, sociální vyloučení, chudoba, cizinci žijící v ČR apod., intimita, sexualita, smrt, umírání, standardy krizové a telefonické krizové pomoci, etika telefonické krizové pomoci, práce se sítí navazujících služeb, práce s rizikovými jevy a z toho vyplývajícími bezpečnostními opatřeními) Práce se specifiky (rozhovor s člověkem prožívajícím silné emoce, rozhovor s člověkem ovlivněným návykovými látkami, rozhovor s člověkem v neodkladném krizovém stavu - včetně rozhovoru se sebevražedným klientem, obětí domácího násilí nebo trestného činu, pachatelem násilí nebo trestného činu, člověkem s rozvíjejícím se duševním onemocněním, člověkem zraněným, člověkem v šoku, člověkem, který nekomunikuje, rozhovor s člověkem, který má řečovou vadu, špatně slyší, mluví špatně česky, konferenční rozhovor za pomoci tlumočníka)

Telefonická krizová intervence
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
11 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Gerontooblek - simulace stáří
Účastníci mají jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkouší speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Účastníci si vyzkouší,…
2.12.2021
Zřetel, s.r.o.
Paliativní péče v sociálních službách
Seminář si klade za cíl seznámit jeho účastníky s problematikou smrti a umírání tak, aby po jeho absolvování získali základní schopnosti rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny. Současně pomůže účastníkům získat…
27.10.2021
Zřetel, s.r.o.
Kurz Krizové intervence II s lektorkou Ivou Součkovou (Velkovou)
Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Krizová intervence v praxi I., akreditace MPSV
Krizová intervence je krátkodobá, jednorázová pomoc zaměřena na podporu při zvládání náročných životních situací (např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné myšlenky, ...), které přesahují možnosti jednotlivce danou…
22.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Jak zacházet s údaji o uživateli sociální služby
Kurz se zaměřuje na zákonné povinnosti a požadavky standardů kvality týkající se údajů o uživatelích sociálních služeb. Účastníci se seznámí s požadavky danými legislativou a SQSS na vedení a evidenci údajů o uživatelích. Jaké údaje k poskytování…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při…
Na dotaz
Diecézní charita Brno