Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Anotace:
Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, ale také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka (C.R. Rogers) a tělesně zakotveným prožíváním (E. Gendlin).

Popis kurzu:
Tréninkový program se zaměřuje na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C. R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty, pacienty a žáky s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, pacienta či žáka, práce s dezorientovaným klientem, zvládat obtížnou komunikaci s klientem, pacientem či žákem a další zatěžující situace. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd.. Podrobnosti a podmínky ukončení Trénink je rozdělen do 4 setkání jednou za 14 dní v délce 8 vyučovacích hodin. Termíny setkání: čtvrtek 15.9., čtvrtek 29.9., čtvrtek 13.10. a čtvrtek 27.10. od 8:30 do 16 hod. Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu. Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážního CD v rozsahu cca 30 minut denně. K ukončení účastník doloží vyplněné pracovní listy a zpracuje esej v rozsahu 2 strany o své zkušenosti z tréninku.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina Absolvent zná postupy pro trénink a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu, osvojí si postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu. Absolvent je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí, naučí se zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů. Umí využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem, má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity. Absolvent má posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí. Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí
15.9.2022 - 27.10.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
7 865 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Práce s krizí v životě člověka
Kurz zahrnuje základní pohled na teorii krize. Seznamuje s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, dále se zaměřuje na různé příčiny krize a na možnosti poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Teoretické základy pak budou…
Na dotaz
Sovia
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb. Je určen všem budoucím pracovníkům v sociálních službách i pracovníkům, kteří již práci na této pozici vykonávají. Kurz je zaměřen na přímou obslužnou…
22.4.2022 - 10.6.2022
SEDUCA-CZE s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.