Kariérové poradenství a koučování, akreditace MŠMT DVPP

Anotace:
"Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte se ptát tak, abyste zjistili, jaké jsou skutečné silné stránky klientů a co by chtěli v životě dělat a hlavně, aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí i za svou kariéru." Lenka z Poradenského centra Ostravské univerzity

Popis kurzu:
Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi). Jde o půlroční kurz kariérového poradenství a koučinku. Kurz obsahuje: - vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách), supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (1 výukový den), - praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin), - závěrečné prezentace. Obsah kurzu: 1. a 2. den: Základy kariérového koučování a Kariérní strom Základní principy kariérového poradenství a koučování, nácvik koučovacího nástroje Škála, komplexní metoda kariérového poradenství Kariérní strom, teorie profesní orientace RIASEC. 3. a 4. den: Koučovací přístup v kariérovém poradenství metodou GROW Metodika stanovování cílů, nácvik vedení rozhovorů dle modelu GROW. 5. a 6. den Osobní portfolio a Kreativní techniky Tvorba portfolia, příprava na pracovní pohovory, orientace na trhu práce, kreativní techniky v poradenství a koučování. 7. a 8. den: Rozhodovací nástroje v kariérovém poradenství Koučovací techniky jako například Časová osa, Karteziánské kvadranty, Neurologické úrovně a další. 9. den: Kompetence pro trh práce Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev, týmová spolupráce, time management a prevence prokrastinace 10. den: Závěrečné prezentace Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. Dále účastníci obdrží metodické manuály: - Kariérový poradce jako kouč - Kariérní strom - Model GROW - Osobní portfolio - Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání - Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu - Pracovní pohovory Bonusem pro účastníky je: - možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

Nabyté znalosti a dovednosti:
Teoretické a zejména praktické seznámení účastníků s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství. Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

Kariérové poradenství a koučování, akreditace MŠMT DVPP
16.9.2021 - 20.1.2022
Ostrava - Poruba
Prezenční
objednat Cena
26 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

"ŠABLONA" - Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole
Obsahem školení je vymezení pojmu polytechnická výchova a její složky (přírodovědná, technická a environmentální); integrace polytechnické výchovy do RVP PV; Technické vzdělávání v MŠ; Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy; Oblasti…
11.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Matematická gramotnost činnostně - 4. a 5. ročník ZŠ
Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
"ŠABLONA" - Právní rámec inkluze – aktuální předpisy
Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické…
21.10.2021
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Lektor dalšího vzdělávání
Celkový rozsah 100 hodin výuky, z toho 60 hodin prezenčně a 40 distančně - formou e-learningu (LMS MOODLE). Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a…
1.12.2021 - 22.12.2021
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Úvod do kariérového poradenství a koučování, akreditace MŠMT
Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s kariérovým poradenstvím, jeho základními principy a technikamu a využitím koučování v oblasti plánování kariéry. Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si…
4.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Kariérové poradenství: Osobní portfolio, akreditace MŠMT
Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství se zaměřením na zpracování osobního portfolia žáka/klienta vč. on-line nástrojů. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové…
18.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Krizová intervence v praxi I, akreditace MŠMT
Krizová intervence je krátkodobá, jednorázová pomoc zaměřena na podporu při zvládání náročných životních situací (např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné myšlenky, ...), které přesahují možnosti jednotlivce danou…
22.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Metodika pohybových her s dětmi do tří let II - Workshop
Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům pro zájemce o vedení pohybových her s dětmi do 3 let.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči
Krizová intervence v praxi II., akreditace MŠMT
Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již mají povědomí co je krizová intervence a jaké jsou její základní principy, limity a možnosti využití. Cílem kurzu je prohloubit základní informace a posílit kompetence účastníků…
6.12.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.