Základy sebe/řízení a sebe/reflexe

Popis kurzu:
Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni a naplní vstupní požadavky kurzu. Vstupní požadavky kurzu: a) vzdělání min. SŠ s maturitou humanitního směru b) věk min. 21 let c) pracovník v rámci své organizace s někým spolupracuje, někoho vede nebo je někým veden d) zpracování čtyř úkolů (vytvořte formální mapu organizace =pavouka a vyznačte v ní svoji pozici, popište poslání, vizi a hodnoty své organizace, popište, zda a jaké jsou v organizaci zkušenosti se supervizí, popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat tým či organizaci) Obsahem kurzu jsou následující témata: a) Vstup do zaměstnání: orientace ve vztazích - hodnotách mezilidských; předávání hodnot a pravidel organizace a služby; osvojení pracovní role b) Podpora pracovních vztahů a výkonu: komunikační nástroje; komunikační prostory c) Různé formy spolupráce - tým a skupina d) Nástroje pro řízení lidských zdrojů včetně supervize e) Hodnocení f) Plán profesního a osobního rozvoje g) Odchod ze zaměstnání Hodnoty kurzu jsou: a) Rozvoj b) Tvořivost a nadhled c) Zodpovědnost a smlouva d) Otevřenost a průhlednost e) Rovnocenost a spolupráce Co můžete v kurzu očekávat: a) Propojení řízení s hodnotami, vizí a posláním: Rozvoj nahlížíme z pohledu vize, poslání, hodnot a hodnotové shody (včetně shody s hodnotami programu Řizení a supervize). b) Učení děláním, sebezkušenost: Dodané vstupní podklady (viz vstupní požadavky) budete v kurzu využívat jako prostředky k rozvoji sebe a druhých. c) Sdílení vašich zkušeností s ostatními se vás může osobně dotýkat. Zároveň kontakt a spolupráce s druhými napomáhají k rozvoji. d) Mezioborovost a meziresortnost: Lektoři a účastníci přicházejí z různých pomáhajících profesí a z různých resortů. Učíme se společně si rozumět. e) Souběh rolí: Naše republika je malá; lektoři a účastníci se mnohdy znají z jiných souvislostí a rolí. Rizika a příležitosti těchto "vícerolovostí" pojmenováváme. f) Bonus: Účastník kurzu odchází s vyplněným průvodcem kurzu - vyzbrojen na cestu k nadhledu a zodpovědnosti.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Prohloubit zodpovědnost pracovníků a manažerů za řízení sebe a organizace. Získat nadhled nad řízením porozuměním jeho smyslu.

Základy sebe/řízení a sebe/reflexe
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
6 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Nástroje pro rozhodování v práci s klientem sociální služby
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
15.6.2023
CETERAS s.r.o.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kurz je určen pro veškerou veřejnost. Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací č. 2014/0519-PK
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi
Kurz je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, pedagogy a dobrovolníky pracující s romskou mládeži, kteří chtějí získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou. Kurz je akreditován v rozsahu 16…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
Státní profesdní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině je připravena v souladu s požadavky MPSV. Jedná se o autorizovanou státní zkoušku před autorizovanou komisí. Úspěšené složení zkoušky umožní jejich absolventům najít uplatnění v…
Od 8.6.2023 (+3 další)
Filiánek, z.s.
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít…
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
24.10.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Efektivní komunikace I a II
Kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci se v úvodu seznámí se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme tématy: proces a schéma komunikace, obsah a pragmatika…
Na dotaz
Diecézní charita Brno