Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Zpracování osobních údajů

 

Centrum vzdělávání všem jako součást Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Kariérové poradenství a internetové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání (evidence klientů)

2) Databáze kurzů (zprostředkování kurzů zájemcům o vzdělávání)

3) Akademie CVV (evidence účastníků kurzů)

4) Podpora osob v rámci projektů spolufinancovaných EU (evidence podpořených osob)

 

Kontaktní adresa správce:

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b,642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 00173843, telefon: +420547120661, e-mail: sekretariat@soubosonohy.cz.

ID datové schránky: cymwdzm

 

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Střední škola stavebních řemesel Brno–Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno–Bosonohy, IČ: 00173843, telefon: +420 547 120 711, e-mail: fischerova@soubosonohy.cz

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, anonymizovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.