Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Všeobecné podmínky registrace na internetovém portálu Centra vzdělávání všem dostupném na https://www.vzdelavanivsem.cz.

 

Provozovatelem výše uvedeného portálu a poskytovatelem služeb je Střední škola stavebních řemesel Brno–Bosonohy, příspěvková organizace, sídlo: Pražská 636/38b, 64200 Brno–Bosonohy, IČ: 00173843 (dále jen „poskytovatel“).

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky registrace (dále též jen „VPR“) upravují práva a povinnosti poskytovatele a registrovaných uživatelů (dále jen uživatelů) služeb dostupných na stránkách https://www.vzdelavanivsem.cz (dále jen portál CVV). Registrace pro uživatele je dobrovolná a jejím dokončením souhlasí uživatel s VPR. Uživatelem se pro účely těchto VPR rozumí subjekty zadávající prostřednictvím zveřejnění na portálu CVV své prezentace.

Přijetím Všeobecných podmínek registrace uživatel výslovně prohlašuje a odpovídá za následující:

 • plně odpovídá za pravdivost jím na portálu CVV uvedených dat a informací,

 • ke všem nabízeným službám má platná a účinná živnostenská oprávnění, koncese, popř. akreditace.

 

II. Používání bezplatných služeb

Všechny služby, které jsou přístupné po registraci a následném přihlášení uživatele, jsou bezplatné. Portál CVV slouží pro prezentaci nabídky kurzů a dalšího profesního vzdělávání, jako jsou např. rekvalifikační kurzy, kurzy rozvíjející měkké kompetence (soft skills), kurzy vedoucí k získání certifikátů, kurzy podmiňující výkon dané profese, jazykové kurzy, apod.

 

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal při registraci, informace a novinky týkající se portálu CVV.

 2. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení VPR.

 3. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale měnit parametry a způsob využívání služeb na portálu CVV. Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit tyto VPR, které jsou pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění na portálu CVV. Uživatel služeb nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím stránek žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele.

 4. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.

 5. Poskytovatel je oprávněn opravovat gramatické chyby nebo nepřesnosti v zadaných údajích s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není zodpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.

 6. Poskytovatel je oprávněn šířit zadané údaje v tiskové nebo elektronické podobě. Jde o tyto údaje: název a sídlo uživatele, telefonický kontakt, e-mail, bližší informace o zadané aktivitě. Poskytovatel je oprávněn jako šiřitel reklamy rozšiřovat (prezentovat) tyto údaje bez dalšího upozornění uživatele. Uživatel tímto dává svůj souhlas k tomu, aby byly tyto údaje poskytovatelem šířeny jak v elektronické podobě, tak v tiskové podobě v partnerských médiích.

 7. Poskytovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na portálu CVV kromě povinností uvedených v těchto VPR žádné jiné další povinnosti.

 8. Poskytovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení portálu. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb na portálu CVV.

 9. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených jinými uživateli.

 10. Poskytovatel neodpovídá za obsah příspěvků a kvalitu portálem CVV zprostředkované služby, neodpovídá rovněž za případné porušování práv duševního vlastnictví či nekalé soutěžní jednání některého z uživatelů.

 11. Poskytovatel je oprávněn po třech měsících neaktivity uživateli sám aktualizovat informace nebo v případě, že to z veřejně dostupných zdrojů není možné, zrušit profil uživatele. Aktivitou se rozumí zejména přihlášení do systému nebo aktuální kurzy v databázi.

 

IV. Práva a povinnosti uživatele

 1. Registrace uživatele se provádí prostřednictvím registrace na portálu CVV.

 2. Uživatel se zavazuje uvádět o sobě a nabízených produktech pouze aktuální a pravdivé údaje a tyto údaje kontrolovat a aktualizovat.

 3. Registrací dává uživatel na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných podmínek registrace, které je povinen po celou dobu trvání registrace na portálu CVV dodržovat.

 4. Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb.

 5. Uživatel se zavazuje dodržovat morální zásady, je zakázáno umísťovat nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické nebo hanlivé materiály. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo na monitorování a cenzurování zadaných údajů.

 6. Uživatel musí zkontrolovat reklamní označení, zda reklamní označení, která zadá poskytovateli služeb jako šiřiteli jeho reklamy na zveřejnění, nejsou shodná nebo zaměnitelná s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné služby, která je jako ochranná známka zapsaná do registru. Trestněprávní zodpovědnost za porušování práv k ochranné známce, jakož i zodpovědnost za škodu, která byla způsobena zásahem do práv ochranné známky, nese výlučně uživatel.

 7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemá možnost ověřit pravdivost, přesnost a úplnost všech informací zveřejněných jinými uživateli portálu CVV, provozovatel nenese za úplnost, přesnost a pravdivost informací jiných uživatelů portálu CVV žádnou odpovědnost.

 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které uživatel utrpěl využíváním informací z portálu CVV.

 9. Uživatel nesmí použít jakákoli zařízení, software a programy, které by se mohly a pokoušely jakkoli narušit využitelnost a plnohodnotnou funkčnost stránky, případně by se pokoušely proniknout k údajům, které jsou pro daného uživatele nepřístupné.

 10. Uživatel bere na vědomí, že neposkytne své heslo třetím osobám a ani ho jinak nezveřejní. Provozovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které vzniknou porušením povinnosti uživatele uchovat své vlastní heslo v tajnosti.

 

V. Závěrečné ustanovení

Na vztahy neupravené těmito VPR se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. v aktuálně účinném znění). Tyto VPR nabývají účinnosti vůči uživateli dnem jeho registrace na portálu CVV. Uživatel prohlašuje, že si tyto VPR přečetl a na znamení souhlasu s jejich obsahem vyplňuje svůj registrační formulář s cílem využívat v souladu s nimi služby poskytovatele na portálu CVV.