Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od nadpisu smlouvy až po její podpis)

Popis kurzu:
Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv. Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání). Z obsahu semináře: • právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 • kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací) • lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo? • jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání) • předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekaném ukončení kontraktačního procesu apod.) • jak (ne)správně označit smluvní strany • nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě • v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně) • lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě? • v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy) • proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky) • obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky) • obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms) • jak do smlouvy správně začlenit přílohy • zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv • podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy) • tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy • smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?) • je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka? • úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody • způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.) • optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.) • zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.) • technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám • podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?) • doložka o řešení sporů • promlčecí lhůta a dispozice s ní • další otázky • jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení
Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od nadpisu smlouvy až po její podpis)
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
2 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

REALITNÍ ZKOUŠKA PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Proč je třeba mít realitní zkoušku? Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění…
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady…
30.9.2021
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky…
Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.
30.11.2021
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…