PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul)

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost. Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru. Vzdělávání v rámci Personální akademie je možno rozdělit do těchto částí: 1. Studijní okruhy 1-9, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie. 2. Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA mohou absolvovat kromě studijních okruhů 1-9 rovněž nástavbový modul. Poté je možné se přihlásit ke zkoušce pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je také možné se přihlásit rovnou na zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování Personální akademie. Délka studia Personální akademie: 2 semestry 1. semestr: září - leden, 2. semestr: únor - květen nástavbový modul: červen zkouška: červen Časová náročnost studia v průběhu každého semestru: 1x měsíčně jednodenní setkání (středa), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 72 výukových hodin za oba semestry (9 školících dnů). Doplňující informace: lze se přihlásit pouze na nástavbový modul a následně složit zkoušku, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie a nástavbového modulu. Místo konání: Brno, náměstí Svobody, vchod z ulice Zámečnická 2 Praha, Opletalova 1417/25 Termíny: BRNO - 13. 9., 18. 10., 22. 11., 13. 12. 2019, 17. 1., 28. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5. 2020 PRAHA - 20. 9., 25. 10., 29. 11., 13. 12. 2019, 24. 1., 7. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5. 2020 Nástavbový modul: BRNO 12. 6. 2020 PRAHA 10. 6. 2020 Termín zkoušky: BRNO 18. 6. 2020 PRAHA 19. 6. 2020 POZOR: Nejedná se o on-line formu výuky, ale cyklus prezenčních seminářů přednášených lektory, kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat. Ukončení: každý studijní okruh je zakončen kolokviem/diskuzí obsahem kolokvia je společné řešení konkrétních problémů z praxe, společná diskuze nad těmito problémy, aktivní zapojení se do diskuze a možnost konzultace s lektory. ukončení celého studia Personální akademie: - písemný test sestavený z probraných okruhů. zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA: a) písemný test sestavený z probraných okruhů, b) řešení případové studie a prezentace výsledků případové studie před tříčlennou odbornou komisí. POZOR: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky. Cena: Personální akademie (oba semestry září – květen) 29.900,- Kč bez DPH V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie. Nástavbový modul (červen) Cena pro účastníky Personální akademie: 2.000,- Kč bez DPH Cena pro ostatní posluchače: 3.900,- Kč bez DPH V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení. Zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA Jednotná cena: 3.900,- Kč bez DPH (lze se přihlásit pouze na nástavbový modul, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie) V ceně je zahrnuto: podklady ke zkoušce, psací pomůcky, občerstvení, pro úspěšné absolventy rovněž osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Nástavbový modul pro zájemce o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA BOZP a požární ochrana – základní legislativa, školení zaměstnanců v oblasti BOZP a požární ochrany. Rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce a opatření na ochranu před působením těchto rizik, zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovní podmínky žen a mladistvých, zásady bezpečné manipulace s břemeny, osobní ochranné pracovní prostředky, zajištění první pomoci při pracovním úrazu. Příprava ke složení zkoušky profesní kvalifikace.
PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul)
Na dotaz
PRAHA 1
Prezenční
Cena
4 719 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Personalista

Jak na problémové zaměstnance?
Nejeden zaměstnavatel či personalista řeší v praxi problémy související s problémovými zaměstnanci. Cílem semináře je seznámit zaměstnance na pozici personalistů a mzdových účetních s jejich klíčovými povinnostmi podle zákoníku práce a tipy do praxe…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely)…
Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
LinkedIn pro personalisty (praktické školení)
LinkedIn je profesní sociální síť, která poměrně rychle získává popularitu i v České republice a začíná být velmi oblíbená rovněž mezi personalisty, kteří LinkedIn využívají kupříkladu k sebevzdělávání, ale zejména pak k náboru nových zaměstnanců a…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.