Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Popis kurzu:
Program semináře: Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky Druhy dokumentace Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku. Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy Duševní vlastnictví – technická práva. Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

Stavebního zákona Občanského zákoníku Zákona o veřejných zakázkách Účetních a daňových předpisů

Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci. Cenové předpisy a výkazy výměr Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku. Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci. Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování. Správní řízení. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ. Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení. Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u…
Obsah semináře: ● Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ● Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů ●…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
• Občanský zákoník a stavební zákon: – jejich postavení v systému českého práva; – vztah soukromého a veřejného práva; – cíle…
Na dotaz
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Katastr nemovitostí - včetně aktuální legislativy
Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v…
2.11.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…