Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Popis kurzu:
Program semináře: Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky Druhy dokumentace Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku. Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy Duševní vlastnictví – technická práva. Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

Stavebního zákona Občanského zákoníku Zákona o veřejných zakázkách Účetních a daňových předpisů

Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci. Cenové předpisy a výkazy výměr Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku. Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci. Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování. Správní řízení. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ. Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení. Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Správní řád v praxi
Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Odpady v praxi včetně nových odpadových zákonů
Účastníci semináře budou komplexně seznámeni s problematikou nakládání s odpady. Prezentovány budou základní instituty a hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek, a to se zaměřením na praxi.…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení
Program semináře: Uzavírání pracovních poměrů (pracovní smlouva, jmenování, náležitosti pracovní smlouvy). Pracovní poměr na dobu určitou a speciální právní úprava daná zákonem o pedagogických pracovnících. Změny pracovních poměrů,…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.