Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, informace o návrhu novelizace úpravy společenství vlastníků

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Odborný program semináře:
Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek.
Navrhované změny


založení a vzniku společenství vlastníků jednotek

úpravy prohlášení vlastníka

práv a povinností vlastníka

přechod dluhů při převodu jednotky

úprava předkupního práva

zjednodušený prodej jednotky

správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby

přezkoumání rozhodnutí soudem

další navrhované změny, včetně pozměňovacích poslaneckých návrhů.

Stávající platná úprava
Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy.
Vznik jednotek a jejich převody.


Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,

Stanovení podílu na společných částech nemovité věci

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce

Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících

Způsoby vzniku jednotky

Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení

Převody jednotek, předkupní právo

Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo

Práva a povinnosti vlastníků jednotek

Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky

Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením

Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku.
Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání.
Společenství vlastníků jednotek.


Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)

Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)

Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek

Kompetence společenství vlastníků jednotek

Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství

Rozhodování společenství vlastníků jednotek

Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem

Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny

Zrušení společenství vlastníků jednotek

Aktuální judikatura.
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, informace o návrhu novelizace úpravy společenství vlastníků
Na dotaz
BRNO
Prezenční
Cena
2 140 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v…
Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz …
Seminář je určen pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z odborů dopravy, dopravně-správních, správních, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů. 
3.10.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst
Úvod – právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace 1. Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí) - požadavky žadatele - záměry poskytovatele - výsledné podmínky pro použití dotace. 2. Průběh…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Ostatní

Odpady v praxi včetně nových odpadových zákonů
Účastníci semináře budou komplexně seznámeni s problematikou nakládání s odpady. Prezentovány budou základní instituty a hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek, a to se zaměřením na praxi.…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Doklady při dovozu a vývozu zboží
Pracovní seminář k problematice provádění celního řízení při dovozu a vývozu a se zaměřením na seznámí s nejčastějšími doklady používanými při dovozu a vývozu zboží, jejich účelu a použití. Seminář je určen pracovníkům společností zabývajících se…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i…
1. Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny ZDPH pro r. 2024. 2. Změny DPH v r. 2024 z „konsolidačního“ balíčku: změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle ZDPH, vyúčtování elektřiny, plynu, vody, změny ve výpočtu daně, snížená sazba…
28.11.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…