PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (víkendový cyklus, včetně realitní zkoušky)

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Proč je třeba mít realitní zkoušku?
Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním zprostředkování nebudou splňovat podmínku předepsaného vzdělání či praxe, budou moci realitní zprostředkování vykonávat mimo jiné pouze po úspěšném absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž získají kvalifikaci pro obor „Obchodník s realitami“.

Proč absolvovat přípravný kurz k realitní zkoušce?
Účastníci kurzu budou přehlednou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi znalostmi a požadavky, které nově zákon pro absolvování realitní zkoušky předepisuje.
Veškeré informace budou v rámci kurzů prezentovány se zaměřením na jejích skutečné praktické využití jak pro zkoušku samotnou, tak i pro následnou praxi.
Účastníci tedy nebudou zahlcování nadbytečnými a teoretickými údaji, ale vždy jen tím, co je pro zkoušku i praxi skutečně potřeba.

Obsah přípravného kurzu:
Přípravný realitní kurz vychází ze všech požadavků, které jsou k absolvování realitní zkoušky stanoveny kvalifikačním standardem pro získání osvědčení k poskytování realitního zprostředkování.
Obsah všech dále uvedených lekcí zcela odpovídá předepsané náplni realitní zkoušky dle kvalifikačního standardu „Obchodník s realitami“.

Kurz se skládá z 8 lekcí, přičemž každá lekce je koncipována na 8 výukových hodin.


MODUL Č. 1
(celkem 6 lekcí)
Orientace v právní úpravě týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit

1. + 2. lekce
Znalost zákona o realitním zprostředkování.
- nová úprava realitního zprostředkování, práva a povinnosti realitních zprostředkovatelů smlouva o realitním zprostředkování, povinné pojištění, podmínky úschov, apod.

Znalost nezbytných náležitostí základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele.

3. + 4. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí.
- specifikace nemovitostí a družstevních práv, základních smluvních typů, typických omezení týkajících se nemovitostí, apod.

5. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až třetí.
- zápisy do katastru nemovitostí, vkladová řízení, překážky

Znalost ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí
- omezení dispozice s nemovitostmi v případě insolvenčního řízení

Znalost ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6 – 8
- průkaz energetické náročnosti a povinnosti zprostředkovatele při jeho předání

Znalost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních souvisejících s činností realitního zprostředkovatele

6. lekce
Znalost základních daňových předpisů (daňové minimum) při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí.

Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
- Prokázání znalostí finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájmu - možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů, role spoluručitele
- Vysvětlení faktorů, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí
- Popis tří metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí
- Stanovení nabídkové ceny nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci
- Popis možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí
- Popis postupu žadatele při získání hypotečního úvěru a uvedení základních způsobů výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu
- Popis možného postupu získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky.


MODUL Č. 2
(celkem 1 lekce)
Orientace v oblasti stavebnictví zprostředkovatele v oblasti realit

7. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až čtvrté (hlava 1.)
- základní rozlišení stavebních pojmů, povolování staveb (ohlášení, stavební povolení), černé stavby, apod.

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
- Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci související s činností zprostředkovatele v oblasti realit
- Posouzení a zhodnocení stavu nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace
- Vysvětlení základních pojmů ze stavebnictví vážících se k nemovitým věcem
- Popis alespoň tři základní typů staveb a alespoň dvou typů nosných a nenosných stavebních konstrukcí
- Rozlišení a popis základních stavebních prvků
- Popis alespoň pěti nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu
- Vysvětlení procesu a možnosti získání stavební dokumentace a popis způsobů ověření její správnosti, komplexnosti a relevance


MODUL Č. 3
(celkem 1 lekce)
Orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami

8. lekce
Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
- Orientace v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci.
- Orientace v oblasti inzertních médií (tištěná, elektronická).
- Využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci.
- Vytvoření inzerátu nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci.

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
- Popis aktuálního stavu realitního trhu a jeho vývojové tendence
- Vysvětlení postupů a procesů při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci
- Vyhledání s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informačních zdrojů poptávané nemovité věci (například dům, byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.)
- Vyhledání všech dostupných relevantních informací (dokumentů) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databází s využitím informačních technologií
- Provedení analýzy všech získaných informací o nemovité věci a doporučení optimálního postupu při jejím prodeji/koupi, nájmu
- Vedení obchodního jednání o zvolené nabídce nemovité věci
- Popis náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a role realitního zprostředkovatele v tomto procesu
- Popis postupů při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci
- Popis pravidel, formálních náležitostí a možností organizačního zajištění prohlídky nemovité věci
- Uvedení minimálně 1 rozdílu v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí

Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
- Popis základních náležitosti Etického kodexu CEPI obchodníka s realitami,
- Aplikace zásad Etického kodexu CEPI na modelových případech v praxi
______

Naše školení potřebujete! Proč?

- KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘÍPRAVNÉHO KURZU OBDRŽÍ PŘEHLEDNOU UČEBNICI pro přípravu k realitní zkoušce shrnující veškerá témata, která jsou obsahem přípravného kurzu i realitní zkoušky
- lektor je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem připravovaného komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.
- získáte i veškeré podrobnosti a souvislosti ohledně účelu a skutečného obsahu jednotlivých ustanovení realitního zákona, které vám takto poskytne přímo jeho spoluautor.

Termíny:
Přípravný kurz: 29. 2. + 1. 3. , 7. 3. + 8. 3. , 14. 3. + 15. 3., 21. 3. + 22. 3. 2020
Zkoušky: 28. 3. písemná zkouška, 29. 3. ústní zkouška

ZKOUŠEJÍCÍM A OSOBOU OPRÁVNĚNOU K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKÁTU je JUDr. Tomáš Philippi, držitel autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.
PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (víkendový cyklus, včetně realitní zkoušky)
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
18 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC…
Program semináře: Výklad legislativy platné v r. 2020 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd. Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. -…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Aktuální stav školské legislativy
Seminář reaguje na základní změny školských právních předpisů přijatých do dne jeho konání. Účastníci dostanou základní informace týkající se nového způsobu financování regionálního školství a o změnách v oblasti společného vzdělávání.
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Právní odpovědnost úředníka
Podle občanského zákoníku, trestního zákoníku, zákoníku práce, správního řádu, zákona 82/1998 Sb. Zákon č. 82/1998 Sb. zavádí pojem odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem státní moci, přičemž rozlišuje dvě základní formy objektivní…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.