Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Obsah semináře:


Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě

Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí

Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník)

Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona

Zatřídění majetku - jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb

Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)

Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku

Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena

Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy

Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby

Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)

Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP

Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ

Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady

Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny

Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník

Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.

Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821

N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

Změny pro r. 2020 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku

Aktuality k datu konání semináře

Diskuse, dotazy, odpovědi

Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních
Na dotaz
Ústí Nad Labem
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Kurzy účetnictví

Účetnictví a daňová evidence s využitím PC + elearning ZDARMA
Pro koho je kurz určen: Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence je určen pro začátečníky, kteří nemají žádné dosavadní znalosti, tak i pro ty kteří si chtějí svoje znalosti osvěžit. V kurzu získáte celkový přehled o…
22.9.2024 - 8.12.2024
Orange Academy s.r.o.
Ekonomické minimum
Cílem kurzu pro nefinanční pracovní pozice je vysvětlení základních ekonomických pojmů a napomoci zvýšení účinnosti řízení na všech úrovních. Výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky,…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Účetnictví (podvojné) + elearning ZDARMA
Pro koho je kurz určen: Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo zvýšit svoji kvalifikaci. Zájemcům, kteří se chtějí zdokonalit nebo zopakovat…
22.9.2024 - 24.11.2024
Orange Academy s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Ostatní

Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace
Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tedy zejména pro obce, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, podniky…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Správní řád v praxi
Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech …
Na semináři se budou probírat změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny (novinky) další.
24.10.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…