Stavební zákon a činnosti související

Popis kurzu:
Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla- stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci. Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat. Základní činnosti stavebníka - investora Stavební záměr: Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle: Stavebního zákona Občanského zákoníku Zákona o veřejných zakázkách Účetních a daňových předpisů

Dokumentace stavební: vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018 vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb. Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, kolaudaci, uvádění stavby do užívání Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování. Správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ) Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU.

Ostatní činnosti: Přístup a příjezd ke stavbě, staveništi, návrh parcelace pozemků Inženýrské sítě, jejich řešení Nemovitosti, stavba, bytová výstavba Katastr nemovitostí, geodetická činnost Autorský dozor, technický dozor, manager projektu Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.

Dotčené orgány, účastníci řízení, obstrukce Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí) Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy Duševní vlastnictví - technická práva.

Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.
Stavební zákon a činnosti související
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o…
1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy) - dosavadní novely přestupkového zákona a zrušovací nálezy Ústavního…
24.10.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s…
Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem…
5.10.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady…
Cílem vzdělávacího programu Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků je rozšíření znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků v moderním komunikační prostředí pro posílení přímého…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.