Stavební zákon a činnosti související

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla- stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci.
Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat.
Základní činnosti stavebníka - investora


Stavební záměr:


Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle:


Stavebního zákona

Občanského zákoníku

Zákona o veřejných zakázkách

Účetních a daňových předpisůDokumentace stavební:


vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018

vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.

Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, kolaudaci, uvádění stavby do užívání

Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci

Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.

bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.

Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.

Správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ)

Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU.

Ostatní činnosti:


Přístup a příjezd ke stavbě, staveništi, návrh parcelace pozemků

Inženýrské sítě, jejich řešení

Nemovitosti, stavba, bytová výstavba

Katastr nemovitostí, geodetická činnost

Autorský dozor, technický dozor, manager projektu

Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad.

Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona.

Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.

Dotčené orgány, účastníci řízení, obstrukce


Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí)

Fakturace a zatřídění pořízeného majetku.

Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.

Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.

Autorství, autorská práva, licenční smlouvy

Duševní vlastnictví - technická práva.

Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.

Stavební zákon a činnosti související
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Správní řád v praxi
Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového…
Informace o projednávané novele nového stavebního zákona a porovnání se současným stavebním zákonem.
20.11.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Zákon o obcích – VELKÁ NOVELA 2024
Seminář zdůrazňuje zásadní novinky, které byly do obecního zřízení zakotveny velkou novelou zákonů o územních samosprávách, a to zákonem č. 418/2023 Sb. (svazky obcí, společenství obcí, změny v pravomocích, vyhotovení zápisu z jednání orgánů obce,…
10.10.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…