Stavební zákon a činnosti související

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla- stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci. Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat. Základní činnosti stavebníka - investora Stavební záměr: Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle: Stavebního zákona Občanského zákoníku Zákona o veřejných zakázkách Účetních a daňových předpisů

Dokumentace stavební: vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018 vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb. Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, kolaudaci, uvádění stavby do užívání Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování. Správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ) Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU.

Ostatní činnosti: Přístup a příjezd ke stavbě, staveništi, návrh parcelace pozemků Inženýrské sítě, jejich řešení Nemovitosti, stavba, bytová výstavba Katastr nemovitostí, geodetická činnost Autorský dozor, technický dozor, manager projektu Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.

Dotčené orgány, účastníci řízení, obstrukce Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí) Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy Duševní vlastnictví - technická práva.

Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.
Stavební zákon a činnosti související
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

MATRIKA od A do Z
Cílem tohoto semináře je podat posluchačům - matrikářům ucelený a srozumitelný výklad s mnoha příklady z praxe k činnostem matričního úřadu, k vedení matrik a vybraným matričním událostem - narození, manželství a úmrtí. Výklad vybraných ustanovení…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Správní řád v praxi
Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Fotografie a právo
Co má společného fotografie s právem? V dnešním digitálním světě se fotografování stalo každodenní záležitostí našeho života. Právní stránka však bývá často opomíjená, přestože se týká fotografa, vyfotografovaného i samotných uživatelů. Tato oblast…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.