Genderová rovnost ve vzdělávání a zaměstnání: dobrá praxe na úrovní krajů napříč EU

18/01/2024

Autorka: Charlotte Ede, EARLALL

Přeložila: Martina Milotová, JCMM

Ve čtvrtek 18. ledna 2024, proběhl webinář v rámci pracovní skupiny Genderové rovnosti EARLALL, s názvem Politiky rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání. Webináře se zúčastnilo přes 30 účastníků, kterým byly prezentovány příklady dobré praxe v přístupu k genderové rovnosti v různých, nedostatečně zastoupených, oblastech. Webinář uvedla Charlotte Ede, projektová a komunikační manažerka EARLALL, která poskytla všeobecný úvod do problematiky genderové nerovnosti ve vzdělávání a přípravě napříč EU. Zmínila například, že podle Eurostatu v roce 2021 byly ženy v manažerských pozicích zastoupeny jen v 35 % napříč celou EU, zatímco pouze o 5,2 % více žen se účastnilo terciárního vzdělávání.  

Ženy připojující se k digitálnímu hnutí regionu Centre-Val de Loire, Francie

Prezentace zástupkyně regionu Centre-Val de Loire ve Francii hovořila o možnostech krajských úřadů povzbuzovat ženy v podnikání v oblasti IT. Ředitelka datové kontroly a řízení, Nathalie Artiges-Maunoury, poukázala na fakt, že region Centre-Val de Loire vytvořilo dlouhodobý závazek aktivně potlačovat jakékoliv formy diskriminace a podporovat rovnost. Tento 4letý závazek o podpoře rovnosti žen a mužů si region předsevzal v roce 2023. Lise Chériff, krajská úřednice, prezentovala některé z klíčových údajů genderové rovnosti v IT v regionu. 60 % osob, které se účastní školení Office Suite, jsou ženy a pouze 20 % jsou ženy v oborech informačních, webdesignu, vývojářství, IT podpory, kybernetické bezpečnosti atd. Jedna z cest, jakými region řeší tento rozdíl, je prostřednictvím specializovaného centra CEFIM. Cefim zavedlo třífázový proces náboru studentů:

1) prostřednictvím online technických výzev, které neberou v úvahu pohlaví žádosti,

2) prostřednictvím rozhovoru zaměřených na schopnosti uchazečů o vzdělávání a nikoliv na jejich pohlaví

2) a nakonec prostřednictvím týdenního testování pro ověření tvrdých a měkkých dovedností kandidátů.  

 

Escola del Treball in Barcelona: příliv žen do Průmyslu 4.0 

Albert Peiro Mateu, vedoucí studia na Institutu Escola del Treball de Barcelona a Laura Barosso, mluvčí úseku odborného vzdělávání a přípravy pod katalánskou vládou, představili společně projekt "EdTWomenDays". Jedná se o iniciativu řešící otázku náboru talentovaných žen do průmyslu a IT profesí díky podpoře jejich vlastního rozhodování. Projekt začal v lednu 2023 a již získal zaujaté učitelky a studentky. V rámci projektu se také vytvořil bohatý vizuální materiál a projekt měl své místo na konferenci Průmysl 4.0 o zastoupení talentovaných žen. Kroky v rámci projektu budou dále směřovat do základních a středních škol s programem o genderové rovnosti v průmyslu 4.0. 

 

Podpora leadershipu žen v oborech STEAM a strojírenství

Esther Elexgarai, výkonná ředitelka Integrovaného centra Iurreta, a Josune Irazábal, zástupce centra Miguel Altuna, diskutovali o tom, jak více zapojit ženy do vedoucích pozic prostřednictvím odborného vzdělávání. Z celkového počtu studentů v oborech STEAM, je pouze 24% žen. Z nich jen 12% studuje v oborech strojírenství. Centra odborného vzdělávání a přípravy definují leadership jako sebevědomí a schopnost svobodně se rozhodovat ne nutně pracovat na řídících pozicích. Proto střediska odborného vzdělávání a přípravy zahrnulo do svých vzdělávacích strategií šíření inspirativních příkladů žen v těchto oborech. 

 

Genderová rovnost napříč sektory a úrovněmi v talent.brussels

Jessica Dalbecq, ředitelka oddělení „Experience Design“ Talent Brussel, prezentovala, co dosud v souvislosti s řešením lidských zdrojů region Brusel pozoroval a udělal v oblasti genderové rovnosti. Na národní úrovni tvoří Bruselskou státní službu 63 % mužů a 37 % žen. Mezi ženami je větší míra vysokoškolského vzdělání ve srovnání s muži (66 % k 28% u mužů). Pokud jde o opatření bruselských regionů v jejich personální politice, díky předem stanovené platové stupnice dostávají muži a ženy stejnou odměnu za stejné role. Kromě toho organizace provozuje silnou komunikační strategii, která se snaží zvrátit stereotypy v pracovních kampaních. 

 

Boření stereotypů znamená čelit výzvám 

Webinář byl příležitostí podívat se na hlavní výzvy a nové příležitosti krajských úřadů, vzdělávacích institucí a náborových institucí či jak se vypořádávat s genderovými stereotypy. Navzdory práci všech prezentujících regionů stále přetrvává genderové rozdělení různými sekcemi práce a učení. Všichni se zamýšleli nad příčinami pomalé změny a zavázali se, že budou průběžně pokračovat ve svém úsilí vypořádat se s genderovými typy.   

 

Anglický originál textu a odkaz na videozáznam webináře s prezentacemi vystupujících naleznete na webu EARLALL zde.