Pro ZŠ

Podpoříme vás, abyste se stali odborníky

Pro výchovné, kariérové poradce na ZŠ, SŠ a ostatní pedagogy nabízíme v současné situaci konzultace po telefonu, mailu, případně on-line.

S čím se na na nás můžete obracet?

 

Nabízíme akreditované kurzy

Kurzy probíhají pouze prezenční formou.

Pozvi žáky do hry 

Zážitkové poradenství je jedna z velice účinných cest pro rozvoj kvalit a vnitřních zdrojů osobnosti. Součástí semináře je i praktický nácvik, který umožní lepší aplikovatelnost technik do praxe s žáky. Základním cílem semináře je představit účastníkům metody práce založené na zážitkovém přístupu. Kurz lze zahrnout do šablony III/2.1g DVPP 8h kariérové vzdělávání. Tuto šablonu mají k dispozici pouze SŠ.

 

Obsah

 • definice pojmu zážitek, zážitkové učení
 • seznámení s  Kolbovým cyklem učení
 • představení možné budoucí podoby trhu práce
 • techniky na propojování kvalit jedince a trhu práce
 • techniky práce se změnou a techniky pro práci na sestavení akčního plánu  

 

Lektorský tým

Mgr. Pavla Frňková
Bc. Martina Milotová
PaedDr. Miluše Těthalová 
Mgr. Veronika Kirchnerová

 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 0 Kč
Místo konání: Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

Kariérové poradenství - prezentace na trhu práce

Interaktivní seminář pro pedagogy, výchovné poradce a školní psychology základních, středních a vyšších odborných škol akreditovaný MŠMT. Dozvíte se, jak poutavou formou přiblížit náležitosti sebeprezentace na trhu práce žákům a projdeme společně jednotlivé kroky při výběru zaměstnanců. Kurz lze zahrnout do šablony III/2.1g DVPP 8h kariérové vzdělávání. Tuto šablonu mají k dispozici pouze SŠ.

Obsah:

 • Možnosti sebeprezentace na trhu práce
 • Aktuální situace a trendy na trhu práce
 • Pracovní nabídky - informační zdroje
 • Kvalitní profesní životopis - specifika absolventů
 • Formy a metody výběrových řízení
 • Specifika různých pracovních prostředí

 

Lektorský tým:

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Veronika Kirchnerová

      

Rozsah:                   8 vyučovacích hodin

Cena:                       0 Kč

Termín:                    28. 4. 2021

Místo konání:          Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

 

Reference účastníků:


“Líbila se mi příjemná a klidná atmosféra, orientace na konkrétní účastníky kurzu a řešení reálných problémů.”

“Skvělá inspirace pro vedení poradenství i přístup lektorek. Přínosem byla i výměna zkušeností mezi účastníky.”

Mapujeme možnosti

Seznamte se s principy sociodynamického poradenství. V úvodní části kurzu účastníci získají informace o základních principech této metody. Klíčové jsou zde pojmy, jako jsou sociální a kulturní kontext, nebo mapování životního prostoru. Cílem programu je seznámit účastníky s principy sociodynamického poradenství. Metody a prvky z tohoto přístupu jim mohou pomoci v jejich práci se žáky. Kurz lze zahrnout do šablony III/2.1g DVPP 8h kariérové vzdělávání. Tuto šablonu mají k dispozici pouze SŠ.

Obsah:

 • vysvětlení pojmu sociodynamické a dynamické v návaznosti na kariérové poradenství
 • definování a vysvětlení principů základních metod dialogická konverzace; otázky, které podnítí životní vyprávění; metafory
 • mapování sociálního kontext jedince
 • představení pojmu sociální a kulturní kontext jedince a ukázání návaznosti na současnou společnost (vysvětlení návaznosti na kontext školy a profesní volby žáka)
 • použití techniky mapování sociálního kontextu jedince v poradenství a aplikace této techniky do poradenské praxese žákem
 • shrnutí probraných technik a teoretických vstupů

 

Lektorský tým

Mgr. Pavla Frňková

Bc. Martina Milotová

PaedDr. Miluše Těthalová

 

Rozsah:                   8 vyučovacích hodin

Cena:                       0 Kč

Termín:                   termín dle dohody a počtu přihlášených

Místo konání:          Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Koučování je jednou z nejefektivnějších metod učení a vhodným nástrojem pro rozvoj osobnosti. Principy koučování pracují s otázkami hodnoty a identity, konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které žákům pomohou dosáhnout cíle. Kurz lze zahrnout do šablony III/2.1g DVPP 8h kariérové vzdělávání. Tuto šablonu mají k dispozici pouze SŠ.


Obsah:

 • Koučink jako inovativní přístup v kariérovém poradenství
 • Princip DUO, model GROW a Disneyho model
 • Vlastnosti kouče
 • Jak koučování využívat v konkrétní každodenní praxi s žáky v kariérovém poradenství
 • Efektivní kladení otázek
 • Struktura cíle, zásada SMART, kolo životní rovnováhy
 • Orientační profesní diagnostika

Absolvováním semináře získají účastníci dovednost klást efektivně otázky a dokáží podpořit žáky při účinném nastavování cílů.

Lektorka:                    PaedDr. Miluše Těthalová

Rozsah:                      8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:        12

Cena:                        0 Kč

Termín:                     na vyžádání

Místo konání:            Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

Reference:

Kurz Koučovací přístup v kariérovém poradenství hodnotím velmi kladně. Obsahová stránka kurzu byla dostatečná a zejména velmi oceňuji zapojení účastníků do aktivit. Velmi kladně hodnotím přístup lektorky, která uměla předat vlastní zkušenosti a tím přispěla k velmi příjemné atmosféře po dobu celého kurzu. Blanka B.

Na kurzu se mi líbilo, že je velmi praktický. Vše, co jsme s lektorkou probírali teoreticky, jsme si mohli hned vyzkoušet v praxi. Lektorka je velmi milá a má s koučováním osobní zkušenost. Dokáže přesně určit, co je pro koučovací přístup klíčové a předat to účastníkům kurzu. Během poměrně krátké doby jsme se naučili, jak pomocí otázek podpořit klienta v hledání a nalezení řešení životní situace. Lenka H., poradce IPS.

První krok do kariérového poradenství

Kurz účastníkům přináší teoretický úvod do kariérového poradenství a základní informace k terminologii používané v kariérovém poradenství. Účastníci získají informace o pojmech jako je dovednost řízení profesní dráhy, kariérové teorie, kariérní a kariérové poradenství…aj. Významná část kurzu je věnována významným procesuálním a strukturálním teoriích, které ovlivňují přístupy v kariérovém poradenství. Kurz lze zahrnout do šablony III/2.1g DVPP 8h kariérové vzdělávání. Tuto šablonu mají k dispozici pouze SŠ.

 

Obsah:

 • kariérová teorie
 • kariérní a kariérové poradenství
 • teorie, které ovlivňují přístupy v kariérovém poradenství

 

Lektorský tým

Mgr. Pavla Frňková

Bc. Martina Milotová

Mgr. Kateřina Hašková 

 

Rozsah:                   8 vyučovacích hodin

Cena:                       0 Kč

Termín:                    termín dle dohody a počtu přihlášených

Místo konání:          Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

Kariérové poradenství – mapování profesí

Interaktivní seminář přináší účastníkům seznámení s možnostmi, jak uchopit část tématu volby profesní orientace pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ.

Seminář je zaměřen na mapování (poznávání) profesí, které je vnímáno jako krok, který navazuje a prolíná téma sebepoznání a předchází kroku volby vzdělávací cesty, která ke konkrétnímu povolání vede. V semináři jsou používány nástroje, které pomohou ve výuce téma volby povolání zatraktivnit a nastartovat motivaci žáků pro převzetí zodpovědnosti při rozhodování o závažném životním kroku, který je nezbytný pro uplatnění člověka v dalším životě ve společnosti.

 

Obsah:

 • mapování profesí
 • užitečné nástroje

 

Lektorka

Bc. Martina Milotová

 

Rozsah:                   8 vyučovacích hodin

Cena:                       0 Kč

Termín:                    termín dle dohody a počtu přihlášených

Místo konání:          Brno, Česká 166/11

 

Přihlásit se můžete na e-mailu akademie@jcmm.cz

 

Služby na míru

Téma a rozsah dle domluvy, osnovu vytvoříme společně, materiály k využití ve výuce.

Profesní role

Jaké činnosti členy týmu při práci motivují? Kde je jejich přidaná hodnota? Zjistěte význam profesních rolí a sestavte díky tomu dobře fungující tým.

Vybrané oblasti z kariérového poradenství

Kompetence pro budoucnost, vize světa práce, příprava žáků pro budoucí povolání a podoba kariérového poradenství ve škole.

Miluše Těthalová

  miluse.tethalova@jcmm.cz

  702 165 343