Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu

Popis kurzu:
Kurz je zaměřen na předání informací o problematice alkoholismu a užívání alkoholických nápojů nezletilými dětmi. Seznámí účastníky s metodikou primárně preventivního programu, kterou využijí ve své praxi při vedení lekcí a programů Program je vhodný pro učitelé druhého stupně základní školy, školní metodiky prevence, lektory primární prevence, psychology, speciální pedagogy a další pedagogické pracovníky, kteří pracují s mladými lidmi s rizikovým chováním nebo s mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí a chtějí při své práci načerpat nové podněty a inspiraci. Program účastníkům pomůže v rozvoji vlastních kompetencí při práci s tímto typem závislostního chování. Kurz je akreditován v rozsahu 8 výukových hodin.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci kurzu se seznámí s primárně preventivním programem Do dna? Program poukazuje na nebezpečí a rizika spojené s alkoholem. Jeho cílem je seznámit účastníky s programem a jeho metodikou, a zároveň je naučit tuto metodiku využívat ve své vlastní praxi při vedení lekcí a programů. Program využívá jako prostředek výchovné práce tři krátké filmové snímky, ve kterých jsou ukázané a navozené situace z běžného života dospívajících související s alkoholem. Na základě zhlédnutí ukázek mají děti a studenti možnost zamyslet se nad vzniklými situacemi z filmu, diskutovat o nich a měnit příběh hlavních hrdinů ke zdárnému konci. Program počítá s aktivní účastí účastníků, který prostřednictvím nenucených metod napomůžou k výchovnému působení a motivaci dětí ke změně chování.

Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 890 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Základy emoční inteligence
Kurz zahrnuje základní pohled na teorii krize. Seznamuje s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, dále se zaměřuje na různé příčiny krize a na možnosti poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Teoretické základy pak budou…
Na dotaz
Sovia
Ergoterapie
Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence,…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Jak zvládat náročné komunikační situace
Zlepšete svoji schopnost komunikace a zvládání náročných komunikačních situací s klienty i s kolegy. Zjistěte, jak se vyvarovat nedorozumění a jak řešit konflikty, které nejsou jednoduché a přinášejí negativní emoce. Součástí kurzu jsou praktické…
Na dotaz
Sovia