Úvod do poruch osobnosti

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Anotace:
Kurz poskytne základní vhled do poruch osobnosti. Účastník bude seznámen s definováním pojmu porucha osobnosti, s etiologickými faktory, které se podílí na jejím vzniku.

Popis kurzu:
Budou představeny charakteristické rysy a projevy jedince s poruchou osobnosti, jejich diagnostika, bude nastíněna i možnost léčby

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata: Co je porucha osobnosti - vhled do tématu, pojmy, příčiny vzniku, projevy poruch osobnosti, nástin vývojové psychologie a teorie zranění, která vedou ke vzniku poruchy os., vysvětlení pojmu porucha os., psychopatologie, výskyt v populaci, faktory které se podílí na vzniku poruchy os. (traumata v nízkém věku, vliv rodinného prostředí, genetické predispozice), obecně projevy psychopatologií (nápadnosti v chování, vzhledu, sebepoškozování, manipulace, tenze a anxieta, společenská nebezpečnost, suicidalita) Charakteristika jednotlivých typů poruch osobnosti - projevy jednotlivých poruch - jak poznat paranoidní poruchu. os., odlišení od schizoidní poruchy, typické znaky disociální poruchy os., emočně nestabilní poruchy ( a její podtypy impulzivní a hraniční typ), jak poznat histriónskou poruchu, typické znaky anankastické poruchy os., vyhýbavé poruchy os. a dalších specifických poruch (narcistická porucha, os. se závislými rysy), smíšená porucha os., charakteristické projevy a chování u pac. s poruchou os. (dělení dle MKN-10) Kazuistiky z praxe Praktická cvičení Č. akreditace: A2018/0426-SP/PC Rozsah semináře: 8 hodin Lektor: MUDr. Zuzana Zůbková

Úvod do poruch osobnosti
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Úvod do poruch osobnosti
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Úvod do poruch osobnosti
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme
Vyjednávání je velkou součástí našeho života. Denně vyjednáváme v zaměstnání se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, dodavateli a zákazníky ohledně cen, smluv, kvality a mnohých dalších věcí. V neposlední řadě také denně vyjednáváme v našich…
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Právní minimum pro sociální pracovníky I.
Kurz se zaměřuje na oblast soukromého práva (smlouvy, bydlení, pracovní právo). Obsahuje rovněž blok zaměřený na práci s právními předpisy, díky kterému si osvojíte vyhledávání relevantních právních informací. Teoretický výklad bude stručný a hlavní…
29.5.2024
Diecézní charita Brno
Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách
Kurz se zaměřuje na práci s uživateli alkoholu či závislými osobami v poradenských a sociálních službách, a to včetně těch, které se neprofilují jako adiktologické.
Na dotaz (+2 další)
Diecézní charita Brno

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Trendy a možnosti aktivizace seniora v sociální službě
Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionálů i laické veřejnosti. Ukážeme Vám, jak pracovat s aktivizačními technikami , kde hledat inspiraci, na co si dát pozor a jaký cíl technika má.
Na dotaz
Sovia
Základy koučování v sociálních službách
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
24.4.2024 - 25.4.2024
CETERAS s.r.o.
Case management v sociální práci
16 vyučovacích hodin Charakteristika kurzu Kurz je úvodem do case managementu jakožto způsobu koordinované podpory v sociální práci. Kurz poskytne základy případové práce s lidmi, kteří se ocitají na okraji společnosti a ve větší míře u nich…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.