VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE

Název vzdělavatele:
Podkategorie:

Anotace:
Informace o kurzu na stránkách Modré linky. Harmonogram víkendu: Jednotlivé bloky budou probíhat o víkendu vždy od pátku do neděle. pátek: 16:00-19:00 sobota: 8:30-12:30, 14:00-19:00 neděle: 8:30-13:30

Popis kurzu:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připravuje účastníka na krizovou intervenci v situacích, kdy je jí třeba. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s principy krizové pomoci v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů - např. klient s depresemi, smutky, se sebevražednými sklony, rodina v akutní krizi, práce s klienty plačícími, mlčícími, v emocích. Výcvik zahrnuje i základní orientaci v problematice domácího násilí, zneužívání omamných a návykových látek a nezapomíná i na povinnosti pracovníka jako je oznamovací povinnost či etické aspekty práce. Do výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky. Zaměříme se především na krizovou intervenci face to face a krizovou práci po telefonu. Výcvik komplexní krizové intervence zahrnuje 112 vyučovacích hodin. Vše je možné doplnit i absolvováním Výcviku v internetovém poradenství (24 vyučovacích hodin) a Výcviku v chatovém poradenství I. a II. (16 a 8 vyučovacích hodin), tedy celkem 160 hodin vzdělávání. Harmonogram a rozpis témat obdrží účastník do mailu. Podmínky absolvování: 90% docházky plus praktická zkouška
VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Kuchařka individuálního plánování - příprava a první kroky
Kurz je zaměřen na prvotní fáze plánovacího procesu v sociálních službách. Volně navazuje na kurz Základy individuálního plánování.
20.10.2021
Diecézní charita Brno
Sebekoučink jako účinný nástroj prevence vyhoření
Teno akreditovaný kurz je koncipován jako prevence syndromu vyhoření jak v pomáhajících profesích, tak i v ostatních oblastech života.
15.9.2021
Diecézní charita Brno
Slovní sebeobrana
Vzdělávací program Slovní sebeobrana je určen všem pracovníkům v celé oblasti sociální práce. Obsah je zaměřen na maximum praktických příkladů, cvičení pro situace, ve kterých se pracovníci sociálních služeb setkávají s uživateli, s rodinou…
2.12.2021
Zřetel, s.r.o.