Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (PKI)

Pořadatel kurzu:
REMEDIUM Praha o.p.s.

Popis kurzu:
Kurz Pokračovací krizová intervence tváří v tvář navazuje na kurz Základní krizová intervence a jeho cílem je připravit účastníky na výkon práce sociálního pracovníka ve službách, v jejichž rámci je poskytována krizová intervence tváří v tvář. Absolvování kurzu Základní krizová intervence je nutnou podmínkou pro vstup do kurzu Pokračovací krizová intervence tváří v tvář.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent zná teorii krize a krizové intervence. Absolvent umí aplikovat metodu krizové intervence tváří v tvář v širokém okruhu specifických odborných témat. Absolvent umí provázet člověka krizí. Absolvent umí posílit životní aktivizaci a kompetenci klientů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb. Absolvent umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí. Absolvent umí rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení. Absolvent umí poskytovat pomoc týraným a zneužívaným osobám a podporovat prevenci v této oblasti. Absolvent umí poskytovat pomoc při vytváření sociálních kontaktů, při zabezpečování styku klienta s úřady, pomoc při základním sociálním poradenství včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny. Absolvent zná preventivní a deeskalační postupy u potenciálně rizikových situací při výkonu krizové pomoci. Absolvent umí reflektovat svůj vlastní osobní rozvoj ve vztahu k sociální práci a pomáhající profesi.

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (PKI)
22.4.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
22 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách
Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách. Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Arteterapie
Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Využití artefaktu při práci s žáky a studenty Cílové skupiny: Akreditace MPSV pro sociální…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a…
Kurz představuje úvod do komunikace s oběťmi násilných trestných činů, zejména obětí domácího a sexuálního násilí. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony s dospělými oběťmi tohoto příkoří budou účastníci kurzu seznámeni se…
Na dotaz
Persefona, z. s.