Domácí násilí z pohledu trestního práva

Pořadatel kurzu:
Persefona, z. s.

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se základy trestního práva a jeho využitím pro pomoc obětem domácího násilí. Kurz je veden právničkami s praxí v pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. Účastníci budou seznámeni s účelem trestního práva, se základy jeho aplikace a podmínkami trestní odpovědnosti a jejím promlčením. Zároveň se účastníci zorientují ve skutkových podstatách trestných činů souvisejících s domácím násilím, násilnými trestnými činy, sexuálně motivovanými trestnými činy a majetkovými trestnými činy. Právní problematika bude prezentována včetně výkladu jednotlivých ustanovení zákona. Pozornost bude věnována také přestupkům, kterých se násilné osoby dopouštějí v souvislosti s domácím násilím, a s průběhem přestupkového řízení. V rámci druhého dne budou účastníci seznámeni s průběhem trestního řízení (od zahájení úkonů Policií ČR až po vynesení rozsudku), s postavením poškozeného v trestním řízení a jeho právy, stejně jako s postavením a právy pachatele. Ve vztahu ke vztahovému násilí budou účastníci seznámeni s institutem vykázání a pravomocemi Policie ČR. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s příklady z praxe a vyzkoušet si sepis právních podání, které by mohli posléze využít ve své praxi. V neposlední řadě se seznámí také s možnostmi získání bezplatné právní pomoci pro svého klienta.

Popis kurzu:
Rozsah: 16 vyučovacích hodin;
Optimální počet účastníků: 15;
Přednášející: právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci získají základní přehled o trestných činech související se vztahovým násilím a osvojí si základní principy a znalosti z oblasti trestního řízení, které jim umožní snazší orientaci v problematice dotýkající se trestního řízení a které mohou následně využít ve své praxi. Zejména by účastníci po absolvování kurzu měli být schopni identifikovat trestný čin a trestní odpovědnost pachatele, sepsat jednoduché trestní oznámení, stížnost, návrh na zajištění nároku poškozeného, odvolání do rozhodnutí o nároku poškozeného apod. Účastníci budou také informováni o možnostech, jak pro oběť trestného činu získat bezplatnou právní pomoc.

Domácí násilí z pohledu trestního práva
Na dotaz
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do…
1. Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. 2. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči. 3. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. 4. Podmínky vzniku nároku na dávku. 5. …
17.9.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání…
Cílem kurzu je, poskytnout účastníkům vhled do oblasti civilního práva procesního, tak aby získali základní přehled a osvojili si základní principy a znalosti z této oblasti. Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu…
Sexuální násilí je stále velice tabuizovaným tématem v naší společnosti, ačkoliv z posledních výzkumů vyplývá, že se s nežádoucími dotyky, objetím a polibky setkal každý 11. občan naší republiky. K účinnému řešení jeho důsledků, ale i prevenci…
Na dotaz
Persefona, z. s.