Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124

Pořadatel kurzu:
Everesta, s.r.o.

Anotace:
Potřebujete si doplnit akreditované vzdělání, abyste mohli vyučovat např. jako mistr/mistrová? Tento program je určen především pro tyto odborníky z praxe, například kadeřnice, kosmetičky, maséři, truhláři či jiná řemesla. Slouží tedy k lepšímu předání svých odborných dovedností a vědomostí studentům, učňům nebo dospělým. Kurz je dále určen pro absolventy odborných škol, odborníky z praxe, kteří se chtějí věnovat výchově a vzdělávání mládeže.

Popis kurzu:
Hodinová dotace: 40 (1 hodina = 45 min)

Cena: 14 520 Kč vč. DPH

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Pro koho je program určen: program je především určen pro odborníky z praxe, například kadeřnice, kosmetičky, maséři, truhláři či jiná řemesla. Slouží tedy k lepšímu předání svých odborných dovedností a vědomostí studentům, učňům nebo dospělým.

Kurz je dále určen pro absolventy odborných škol, odborníky z praxe, kteří se chtějí věnovat výchově a vzdělávání mládeže.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:
Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):

Odevzdání a úspěšná obhajoba závěrečné práce – účastníci si vyberou téma ze seznamu podle tematických okruhů, které jsou náplní kurzu. K dispozici mají také konzultanta pro vypracování závěrečné práce z lektorského týmu, popř. si mohou po dohodě s garantem programu zajistit konzultanta vlastního. Práce bude koncipována tak, aby účastníci museli použít znalosti a dovednosti z kurzu a implementovat je do své praxe. U obhajoby bude posuzována věcná i formální správnost a vztah k zaměření programu.

Ústní zkouška – prověří především schopnost účastníků programu aplikovat znalosti a dovednosti v praxi a chápat souvislosti mezi jednotlivými tématy. Během zkoušky budou položeny 2-3 hlavní otázky, které mohou členové komise rozvinout doplňujícími otázkami.

Ústní zkouška proběhne před tříčlennou komisí spolu s obhajobou závěrečné práce. Celková délka trvání obhajoby a ústní zkoušky činí 45 minut.
Účast na kurzu musí být min. 80%

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: Pro úspěšné složení zkoušky je nutné, aby účastník v obou částech (obhajoba i zkouška) obstál na více než 70%.
Učební plán

Název tematického celku Počet hodin teoretické výuky
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
psychologie 7
pedagogika 8
metodika 8
didaktika 8
komunikační dovednosti 4
organizace práce jednotlivců i kolektivů 2
Dokumenty školy 2
Celkem 40

Učební osnovy:

Název předmětu Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut)
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina
Psychologie
Základy psychologie
• obecná charakteristika psychiky
• dospívání
• psychické stavy a procesy
• základní poruchy osobnosti a její vlastnosti
Pedagogická psychologie
• zákonitosti a podmínky učení
• druhy učení,
• psychologické základy didaktických principů
• psychologické spojitosti vyučování
• psychologické spojitosti výchovy
Sociální psychologie
• socializace osobnosti
• sociální interakce a percepce
• jedinec a sociální skupiny 7 hodin

Pedagogika
Základy pedagogiky
• základní pojmy pedagogiky
• kategorie pedagogiky
• pedagogické směry 20. století
• současná pedagogika a její témata
Sociální pedagogika
• člověk a sociální prostředí
• sociálně patologické jevy
Speciální pedagogika
• vzdělávání osob se speciálními potřebami 8 hodin

Metodika
Frontální vs. Interaktivní výuka
• výhody a nevýhody
Interaktivita a dynamika výuky při praktickém výcviku
• podpora zapojení účastníků
• rozvoj kreativity a kritického myšlení
• podpora využití poznatků v praxi
• podpora tvůrčí atmosféry
• prostor pro vyjádření názorů a myšlenek
• pozitivní zpětná vazba
• reflexe, diskuse
Kolbův učební cyklus a jeho praktické uplatnění praktickém výcviku
Struktura přípravy praktického výcviku
• cíl výcviku
• cílová skupina
• časová dotace
• prostředí, dostupné pomůcky
• odborná příprava
• zpracování obsahu
• volba didaktických metod
• podpůrné materiály
Vedení administrativní agendy
• ověření vstupních předpokladů uchazeče
• sledování účasti a absencí
• evidence splnění dalších podmínek (odevzdání práce, absolvování zkoušek)
• bezpečnost práce a poučení frekventantů
• evidence převzetí technických pomůcek
Zásady ověřování znalostí a dovedností
Hodnocení
• kritéria hodnocení
• metody a techniky hodnocení
• Hodnocení jako nástroj motivace 8 hodin

Didaktika
Didaktika učení
• schopnost učit se
• motivace k učení
• didaktická kostka
Didaktika praktického výcviku
• didaktická analýza
• didaktický proces
• členění látky
Nejčastější metody praktického výcviku
• přednáška
• instruktáž
• řízená diskuse
• skupinová práce
• samostatná práce
Didaktické pomůcky - jejich využití a omezení
• pravidla bezpečnosti práce
• PC
• dataprojektor a televize
• videonahrávky, videokamera
• hlasovací zařízení
• interaktivní tabule
E-learning a výukové programy 8 hodin

Komunikační dovednosti
Verbální a neverbální komunikace
• rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací
• projevy neverbální komunikace
• jak využít řeč těla
Komunikační dovednosti v práci instruktora
• komunikace při vedení kurzu
• prezentace a vysvětlení látky
• komunikační prostředí a jeho budování
• komunikační bariéry a jejich odstraňování
Nástroje efektivní komunikace
• kladení otázek a aktivní naslouchání
• pozitivní vyjadřování
• empatie
Základní pravidla pedagogické komunikace
• jasnost
• názornost
• otevřenost 4 hodiny

Organizace práce jednotlivců i kolektivů
• pravidla zadávání úkolů jednotlivci a skupině
• kontrolní mechanismy plnění úkolů
• motivace účastníků ke splnění úkolu 2 hodiny
Dokumenty školy
• Školský zákon č. 561/2004 Sb
• školní řád
• školní soustava
• rámcový vzdělávací program
• školní vzdělávací program
• tematický plán
• předpisy a dokumentace pro odborný výcvik 2 hodin
Celkem 40 hodin
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124
Na dotaz
Praha
Prezenční
objednat Cena
14 520 Kč
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
14 520 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základy krizové intervence
Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující…
Od 14.10.2024 (+2 další)
CETERAS s.r.o.
Prevence rizikového chování studentů z rodin s výskytem domácího…
Kurz určený pro pedagogy 2. stupně ZŠ a metodiky prevence Rozsah kurzu: 7 hodin Akreditace č. MSMT-16252/2019-2-670 Počet účastníků:10 Kurz probíhá v prostorách Spondea, o.p.s. v Brně, v případě zájmu na kterékoliv škole.
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.
Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
Od 20.6.2024 (+1 další)
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Učitel odborných předmětů na středních školách
Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Studium pedagogiky
podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Kurz je akreditován…
21.9.2024 - 30.1.2026
Mendelova univerzita v Brně, Institut…