Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání – teorie a praxe procesního práva

Anotace:
Cílem kurzu je, poskytnout účastníkům vhled do oblasti civilního práva procesního, tak aby získali základní přehled a osvojili si základní principy a znalosti z této oblasti. Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat jednoduché právní podání jako je žaloba, odvolání apod. a seznámit klienta s úkony soudu a účastníků. Účastník tohoto kurzu bude podrobněji seznámen se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a se zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zároveň budou účastníci obeznámeni s možností získání bezplatné právní pomoci pro svého klienta.

Popis kurzu:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získali základní přehled a osvojili si základní principy a znalosti z oblasti civilního práva procesního. Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat jednoduché právní podání jako je žaloba, odvolání apod. Cílem je poskytnout jim takové znalosti a dovednosti, které jim umožní pochopení a snazší orientaci v problematice dotýkající se procesního práva, a které by mohli následně využít ve své praxi. Absolvování tohoto kurzu rozšiřuje také znalosti z oblasti civilního práva. Účastník tohoto kurzu bude podrobněji seznámen se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Seznámí se s úkony soudu a účastníků, průběhem řízení a možnostmi odvolání, případně dovolání. Zároveň budou účastníci obeznámeni s možností získání bezplatné právní pomoci pro svého klienta. Po absolvování tohoto kurzu, by měli být jeho účastníci schopni sepsat podání na vydání předběžného opatření, jednoduchou žalobu dle občanského soudního řádu, informovat klienta o jednotlivých krocích, ke kterým během soudního jednání bude docházet, zažádat o bezplatnou právní pomoc nebo sepsat jednoduché, případně blanketní odvolání.

Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání – teorie a praxe procesního práva
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Komunikace s klientem se specifickým chováním
Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních…
6.12.2021 - 7.12.2021
Zřetel, s.r.o.
Terénní sociální práce v praxi
Seminář se zaměřuje na praktické aspekty výkonu terénní sociální pr??ce v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představuje praktické způsoby a techniky při kontaktování cílové skupiny a práci s ní v jejím přirozeném prostředí. Dále…
7.12.2021
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě EI je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní komunikaci s…
18.11.2021
Zřetel, s.r.o.