Pomoc obětem domácího násilí – seminář pro pracovníky pomáhajících profesí

Detail vzdělavatele:
Podkategorie:

Anotace:
Seminář je koncipován tak, aby poskytl komplexní znalost o problematice domácího násilí (dále jen DN) pracovníkům pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů). Účastníci kurzu budou seznámení s problematikou DN, jejím vymezením, stereotypy a statistickým výskytem násilného jednání v intimních vztazích. Pozornost bude věnována také psychologii oběti i pachatele a práce s oběma cílovými skupinami. Účastníky kurzu se seznámí s právním rámcem pomoci oběti a trestnými činy, ke kterým v souvislosti s DN dochází. Bude jim poskytnuta základní orientaci v povinnostech v řešení případů DN z hlediska občana ČR i zaměstnance zařízení, služby či instituce, a to bez ohledu na to, zda poskytují služby terénní, pobytové či ambulantní. Účastníci se seznámí a nacvičí si základy komunikace s osobami ohroženými DN, s traumatizovanými klienty a specifiky přístupu k osobám s posttraumatickou stresovou poruchou a osobami v krizi. Poukázáno bude také na syndrom vyhoření u pracovníků při řešení DN. Výklad je podáván interaktivní formou doplněnou o nácvik modelových situací a rolové hry.

Popis kurzu:
Rozsah: 13 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: dvojice psycholožka - právnička.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz si klade za cíl vybudovat u jeho absolventů schopnost identifikovat oběť DN (seznámí účastníky s psychologií a chováním oběti DN, symptomy DN, psychologií pachatele DN). Absolventi kurzu získají základní kompetence potřebné pro komplexní ošetření případů DN: seznámení se základy komunikace s osobami ohroženými DN (specifiky obětí dospělých i seniorského věku) a práce s osobami s posttraumatickou stresovou poruchou; seznámí se se základy práce s obětí DN skrze nácvik, sestavení bezpečnostního plánu a odhad nebezpečnosti pachatele; absolventi budou obeznámeni i s právním rámcem pomoci oběti.

Pomoc obětem domácího násilí – seminář pro pracovníky pomáhajících profesí
Na dotaz
Prezenční
Cena
2 700 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Úvod do systemické práce s páry a s rodinami
Osnova Obecný rámec systemického přístupu a přístupu zaměřeného na řešení Specifické otázky práce s páry a rodinami – vytváření bezpečí, připojování, neutralita/stranění všem Dojednávání cílů, zázračná otázka v konzultaci s páry a…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Mediace - způsob řešení konfliktu
Kurz se věnuje teoretickému zázemí mediace i praktickému nácviku řešení konfliktů za pomoci mediátora. Účastníci se seznámí s tím, co je to mediace, se základními mediačními přístupy a klíčovými hodnotami mediace, se strukturou procesu facilitativní…
2.12.2021 - 3.12.2021
Mediační centrum, z. s.
Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí
Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, č. akreditace MPSV A2017/0313-SP/PC/VP, délka kurzu: 8 hodin maximální počet účastníků (dle akreditace) – 16 osob Ústředním tématem vzdělávacího kurzu je situace dítěte, které…
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.