Komplexní krizová intervence

Popis kurzu:
Rozsah kurzu: 248 vyučovacích hodin + samostatné evaluační setkání Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta. Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům dalších pomáhajících profesí (psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, kurátoři, duchovní apod.) Vstupní požadavky a) vzdělání SŠ s maturitou, případně SOU s 3 roky praxe v sociální oblasti (doložit kopií vysvědčení) b) věk min. 21 let c) motivační dopis účastníka v min. rozsahu 1 strany a max. 3 stran formátu A4 - základní prvky profesního životopisu – vzdělání, praxe - očekávání od kurzu ( K čemu hodláte ve své práci metodu krizové intervence využít? Proč si myslíte, že je tato metoda pro vaši práci a profesi užitečná? Postrádali jste někdy ve své práci tuto dovednost? apod. ) V případě nejasností si pořádající organizace vyhrazuje právo vyzvat přihlášeného účastníka k individuálnímu pohovoru. Kurz probíhá ve formě dvou nebo třídenních setkání v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně s tím, že vyučovací hodinou se rozumí délka 45 minut. Vyučovací hodiny se sdružují do dvojnásobných bloků, které činí 90 minut. Dvoudenní setkání: 9:00 - 16:30 s přestávkami a poledními pauzami

Ukončení kurzu Účastníci obdrží osvědčení o absolvování základní hodinové dotace kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu. Účastníci obdrží osvědčení o složení závěrečné zkoušky a tím o absolvování akreditovaného kurzu, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin každého setkání kurzu a projdou úspěšně evaluací své práce. Podmínky závěrečné zkoušky V závěrečném setkání probíhá evaluace – ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmi to způsoby: 1) vyplnění testu znalostí získaných v průběhu kurzu – samostatné bodové hodnocení 2) předvedení modelové situace řešení krizového stavu klienta – samostatné bodové hodnocení 3) prezentace vlastního procesu a rozvoje v průběhu kurzu na základě zadaných kritérií s využitím zpracované závěrečné práce – samostatné bodové hodnocení. O průběhu evaluace je veden protokol, kde jsou zaznamenána bodová ohodnocení jednotlivých sekvencí evaluace a případná doporučení účastníkům evaluace.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je především připravit účastníky kurzu na výkon práce pracovníka v sociálních službách, a to zejména těch, v jejichž rámci je poskytována krizová pomoc a odborné sociální poradenství. Zároveň poskytuje další specializované vzdělávání pracovníkům v pomáhajících profesích. Dílčí cíle: - Naučit se aplikovat metodu krizové intervence v širokém okruhu specifických odborných témat. Zvládnout základní teoretická témata. Získané dovednosti umět používat při práci s klientem. - Posílit životní aktivizaci a kompetenci klientů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb. - Uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí. - Naučit se rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení včetně problematiky závislostí. - Naučit se poskytovat pomoc týraným a zneužívaným osobám a podporovat prevenci v této oblasti. - Naučit se poskytovat pomoc při vytváření sociálních kontaktů, při zabezpečování styku klienta s úřady, pomoc při základním sociálním poradenství včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny. - Naučit se zvládat pravidla šetrné sebeobrany a poskytování první pomoci. - Podpořit lidské kompetence pracovníka provázet člověka krizí a vybavit ho schopností sebereflexe. - Posílit sebevnímání pracovníka jako člena týmu, posílit jeho zodpovědnost a schopnost pracovat pod supervizí. Naučit pracovníka reflektovat svůj vlastní osobní rozvoj ve vztahu k sociální práci.

Komplexní krizová intervence
22.11.2023
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
52 700 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích
Hlavními cíli kurzu jsou rozeznání manipulativních postupů protistrany a umění vhodné reakce na manipulaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz popisuje partnerské jednání založené na rovnováze ve vzájemném…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při…
6.10.2023
Diecézní charita Brno
Hranice: jak vymezit prostor sobě i okolí
Kurz přináší téma hranic z různých úhlů pohledu. Lektor povede účastníky k porozumění pojmu hranice a k pochopení významu hranic ve vztahu k sobě samému, ke svému okolí, ke svým kolegům i ke klientům, se kterými pracujeme.
7.11.2023
Diecézní charita Brno