CVV představuje: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, vykonává činnost střední školy poskytující středoškolské vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. Byla založena již v roce 1931 jako první tovární učňovská škola v tehdejším Československu. Svým vybavením patří mezi nejmodernější střední odborné školy v ČR. Školu podrobněji představil pan Josef Klein, který na pozici vedoucího marketingu, propagace školy a vzdělávání dospělých působí od ledna 2016.

 

 

 

Jakými obory se Vaše škola zabývá a na jakou oblast dalšího vzdělávání se zaměřuje?

V současné době škola vyučuje převážně technické maturitní a učební obory, které mají vzájemnou provázanost. Mezi nejžádanější obory na trhu práce patří obor Obráběč kovů na CNC strojích a Mechanik seřizovač CNC strojů. Zájem je ale také o obor Mechanik elektrotechnik.

Součástí školy je i celoživotní vzdělávání dospělých, kde vedle uvedených učebních a studijních oborů zabezpečujeme i nástavbové studium, odborné specializační a rekvalifikační kurzy a semináře a další formy vzdělávání podle požadavků trhu práce. V oblasti dalšího vzdělávání působíme již desítky let.

 

Jak byste charakterizoval typického návštěvníka Vašich kurzů?

Uchazeče o naše kurzy bych rozdělil do tří skupin. První a zároveň největší skupinou jsou zaměstnanci soukromých firem, které působí v našem regionu. Druhou skupinou jsou pak uchazeči samoplátci, kteří zvažují změnu profese, popř. hledají nové zaměstnání. Třetí, nejmenší skupinou jsou pak uchazeči v evidenci Úřadu práce. Většina těchto uchazečů přichází z vlastní iniciativy, potřeby vzdělávat se a zdokonalovat se.

 

Proč byste lidem doporučili vzdělávat se právě u vás?

Snažíme se neustále poskytovat vysoké kapacity pro uspokojování požadavků firem, soukromých osob a úřadů práce v praktické i teoretické výuce vzdělávání dospělých. Naší velkou devizou je kvalitní a moderní technické vybavení v oblasti CNC strojů, hydrauliky a pneumatických systémů. Nabízíme i klasické obrábění, bezpečnost práce včetně praktických ukázek technologie obrábění, kontrolu a měření, CAD/CAM programování CNC strojů v systému Solid Works, ale i programy pro obory elektro a vzdělávání v elektrotechnice. Ve strojním vybavení nabízíme větší technické zázemí, než většina strojírenských firem v regionu. Vzhledem k tomu, že máme technické vybavení, které žádná jiná škola v ČR nemá, určitě můžeme všem doporučit vzdělávání právě u nás.

 

V současném období se hodně hovoří o větším propojení výuky ve školách s praxí. Naplňujete tento cíl i v oblasti vzdělávání dospělých?

Propojenost školy s praxí je nedílnou součástí našeho přístupu jak v denním studiu, tak na úseku námi pořádaných kurzů. Propojenost aktivně naplňujeme při realizaci všech našich kurzů. Teoretická výuka probíhá v odborných učebnách, praktická výuka v prostorech našich dílen u jednotlivých strojů. Část praktické výuky kurzů také nabízíme a zabezpečujeme ve výrobních prostorech regionálních firem. Dlouholetou spolupráci udržujeme hlavně s firmou Honeywell. V rámci spolupráce naší školy s firmami nabízíme úspěšným absolventům pracovní uplatnění přímo ve vybraných firmách.

 

Podle čeho by si podle Vás měli lidé vybírat kvalitní kurz?

Vybírat kvalitní kurz by si měl uchazeč v takové organizaci, na kterou dostane doporučení, o které má dobré reference, ve které probíhají kurzy organizačně a hlavně obsahově kvalitní. Naše dosavadní výsledky ukazují, že se nám to daří. Pravidelně roste počet absolventů našich rekvalifikačních kurzů i spolupracujících firem, jejichž zaměstnanci se v naší škole často opakovaně vzdělávají.

 

Proč si myslíte, že je další vzdělávání v dnešní době důležité?

Oblast dalšího vzdělávání je příležitostí pokračovat v získávání další kvalifikace jak po maturitě, tak po absolvování vysokoškolského studia. Řada lidí dokončí odborné vzdělání, nějakou dobu v něm pracuje, ale vývoj techniky a technologií jde stále rychleji a rychleji kupředu a původní vzdělání přestává stačit. Pak je nutné další vzdělávání. Druhým důvodem jsou změny potřeb profesí dané rozvojem průmyslu v daném regionu. Některé profese zanikají, některých je nedostatek a pak je tu opět potřeba dalšího vzdělávání - rekvalifikací.

 

V čem si myslíte, že jsou specifika vzdělávání dospělých?

Mezi hlavní specifika vzdělávání dospělých rozhodně patří samotný přístup uchazeče. Zkušenosti nám ukazují, že do kurzů nastupují, protože sami chtějí, mají vlastní potřebu vzdělání. Plně vnímají, že se naučí něčemu novému, obohatí vlastní vědomosti a znalosti, které nabídnou, za které mohou být finančně ohodnoceni. Lépe obstojí v konkurenčním prostředí současného trhu práce.