Jak zajistit a hodnotit kvalitu kariérového poradenství?

Na konci ledna jsme se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (SKPKR) spoluorganizovali seminář Podoby kvality kariérového poradenství. Jednalo se o první z řady akcí, které SKPKR pořádá v rámci projektu Erasmus+ Implementace kvality v kariérovém poradenství. Seminář byl příležitostí k otevření tématu kvality poradenských služeb a sdílení zkušeností v této oblasti.

 

 

 

V úvodu akce představila naše kariérová poradkyně Martina Milotová aktivity, které realizujeme pro zajištění kvality našich poradenských služeb. Jedná se například o vhodný výběr zaměstnanců, dále pravidelná setkávání pomocí intervize a supervize, vzdělávání poradců a spolupráci s dalšími subjekty. Důležitou součástí zajišťování kvality jsou také hodnotící prvky, tj. hodnotící rozhovory pro poradce či evaluace pomocí zpětné vazby od našich klientů.

V další části semináře přispěla svými podněty k definování kritérií kvality služeb Lenka Hloušková z Ústavu pedagogických věd
FF MU. Zamýšlela se nad možným pojetím kvality, důležitostí konsenzu pro její definování a společné porozumění tomu, co za kvalitu považujeme. Také navrhla možné cesty, jak kvality dosahovat – pomocí evaluace, akontability a participace zapojených aktérů.

Velká část programu byla věnována sdílení zkušeností a pohledů na téma kvality poradenských služeb. Účastníci (poradci ze školství, úřadů práce i z neziskového sektoru) spolu s manažery poradenských služeb hledali odpovědi na otázku: Jaké požadavky na kvalitu mají klienti kariérového poradenství, kariéroví poradci, manažeři a zřizovatelé poradenských služeb? Obsáhlá diskuze na téma ukázala nejen na šíři aspektů kvality, ale také na obtížnost uchopení jednotlivých pojmů, jako jsou standard a kritérium kvality.

Obecněji můžeme mluvit o potřebě společného porozumění pojmu kariérové poradenství a sdílení této vize. Výzvou je také hledání kritérií kvality pro všechny zapojené strany a zástupce všech sektorů poskytujících kariérové poradenství.

V závěru představily zástupkyně SKPKR detailněji projekt, v jehož rámci se tohle a další podobná setkávání budou konat. Pozvaly účastníky na diskuzní pokračování do Jihlavy (8. března 2018), do Prahy a do Plzně.

Prezentace z brněnského semináře si můžete prohlédnout v aktualitě na webu SKPKR.