Hodnocení zaměstnanců

Co přináší do školy dobře nastavený proces hodnocení zaměstnanců?

V této otázce jsou zahrnuty jak cíle, tak významy systému hodnocení. Můžeme se na ně podívat ze dvou hledisek – z pohledu hodnoceného a z pohledu organizace (školy).

 

Co získává  škola při realizaci hodnocení zaměstnanců?

Proces můžeme rozdělit do tří kvalitativně odlišných fází: příprava, realizace, audit. V rámci přípravy je třeba vytvořit smysluplnou administrativní podporu (formuláře) a jasný postup hodnocení. Ředitel a učitelé by měli být s tímto seznámeni a proškoleni především ve způsobu vedení hodnotícího rozhovoru. Realizační fází je samotný rozhovor, jeho zápis a písemné potvrzení obou zúčastněných stran, že s výsledky souhlasí. V poslední fázi je třeba zhodnotit celý proces a popř. jednotlivé kroky procesu změnit, upravit.

Podívejte se video před tím, než se obrátíte na odborníky, kteří vám nastaví ve škole proces hodnocení.