Národní program reforem pro rok 2014 v oblasti vzdělávání

Národní program reforem České republiky (NPR), který byl zveřejněn Úřadem vlády České republiky, představuje koncepční dokument národní hospodářské politiky, jehož příprava byla realizována od února do dubna 2014. Tvořili jej zástupci daných rezortů, Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů (Asociace samostatných odborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, etc.), Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, vysokých škol, akademické sféry, členů nevládních organizací, Zastoupení Evropské komise v Praze, expertů z řad odborné veřejnosti. Obsahuje doporučení Rady a plánované reformní opatření vlády v oblasti školství a vzdělávání.

       Ve vzdělávacím systému je dle NPR podstatné vytvoření uceleného hodnotícího rámce vzdělávání pro základní školy. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd by mělo probíhat prostřednictvím počítačového testování. Tato zjištění umožní rychlá cílená podpůrná opatření školám, jež vykazují slabší výsledky. Dále je v doporučeních Rady pozornost věnována akreditaci vysokých škol. Klíčovým krokem je novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Podle ní by měl být proces získání akreditace založen na hodnocení činnosti dle stanovených standardů, které zohledňují odlišné profily studijních programů. Zavedena by měla být také tzv. institucionální akreditace vysokých škol, která závisí na ověření systému zajišťování kvalit. To znamená, že institucionální akreditace by byla podmínkou pro získání akreditace na oblast vzdělávání. Zavedeno by také mělo být opatření, že pokud vysoká škola získá akreditaci, bude moci autonomně v rámci své vnitřní akreditace rozhodovat o realizaci studijních programů v oblasti vzdělávání, jež má akreditovanou. Školy budou moci také zažádat o akreditaci studijního programu, pokud nezískají institucionální akreditaci nebo akreditaci oblasti vzdělávání.

       Vzdělávání považuje vláda ČR za jeden ze základních pilířů své politiky, protože se jedná o základní předpoklad pro dosažení úspěchu českého hospodářství. Základní priority vlády v oblasti vzdělávání shrne dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Klíčový je pro ni rozvoj konceptu celoživotního učení. Zaměří se na podporu učitelů a kvalitní výuky, zlepšení průchodnosti školského systému, dotvoření uceleného rámce hodnocení a vytváření podmínek pro efektivní a odpovědné řízení decentralizovaného vzdělávacího systému.

       V tomto roce by mělo proběhnout dokončení novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, která upravuje organizaci vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných. Cílem je zrušení členění na kategorie zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení a sociální znevýhodnění, které budou nahrazeny principem individuální podpory každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Dále se vláda ČR zaměří na podporu odborného vzdělávání a spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Za tímto účelem by mělo dojít ke změnám rámcových vzdělávacích programů a k zavedení tzv. mistrovské zkoušky pro učňovské obory.

Další plánované reformní opatření se vztahuje k vytvoření kariérního systému pro učitele, který umožní profesní růst a celoživotní zvyšování kvality práce. Kariérní systém se propojí s atestacemi a jeho součástí bude systém odměňování. Legislativní změny, které umožní uvedení kariérního systému do praxe, jsou naplánovány na rok 2015.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-program-reforem-cr-pro-rok-2014