Projekt Pospolu

Projekt Podpora spolupráce škol a firem (zkráceně pospolu) zaměřený na oblast odborného vzdělávání probíhá od prosince 2012 do června 2015 v gesci MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho cílem je podpořit spolupráci středních odborných škol a firem, která povede k lepší přípravě absolventů škol prostřednictvím odborné praxe v reálném pracovním prostředí. Výstupem projektu by měly být návrhy legislativních úprav, které usnadní a umožní prohloubení partnerské spolupráce mezi školami a firmami.

Sběr podnětů pro návrhy legislativních úprav bude vycházet ze tří základních zdrojů. Prvním je analýza stavu spolupráce mezi školami a firmami, která proběhla v listopadu roku 2013. Druhým zdrojem je pilotní ověřování stávajících partnerství, která probíhají zejména v technických oborech. Cílem pilotáže je zjistit, jaké jsou limity a charakteristiky partnerství mezi školami a firmami v rámci platné legislativy. Třetí zdroj představuje monitoring spolupráce škol a zaměstnavatelů, jehož cílem je zviditelnit příklady dobré praxe v již fungujících partnerstvích mezi školami a firmami.

V projektu figurují také sociální partneři plnící poradenskou úlohu. Jejich třináctičlennou komisi tvoří zástupci zaměstnavatelských svazů (např. Svaz průmyslu a dopravy, Sdružení automobilového průmyslu, etc.), zástupci vysokých a středních škol, zaměstnavatelů, Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci krajů.

Projekt pospolu zavádí do praxe principy Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). Ten je založen na vytvoření tzv. jednotek výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, schopností, dovedností a kompetencí požadovaných pro danou kvalifikaci nebo obor. Tyto jednotky lze hodnotit a validovat dle reálných výsledků odpovídajících  daným jednotkám výsledku učení.

V rámci projektu budou také probíhat vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, zástupce a odborné zaměstnance firem. Více informací naleznete na stránkách projektu http://www.nuv.cz/pospolu a v informační brožuře http://www.nuv.cz/file/487_1_1/.