Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - Brno

Anotace:
Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou: 23. - 25. září 2024 14. - 16. října 2024 29. - 31. října 2024 04. - 06. listopadu 2024

Popis kurzu:
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Kurz je určen:
pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:
získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
získá informace o strategii zvládání krizových situací
dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz.

Rozsah kurzu:
80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 - 17 hodin)
40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Podmínky účasti:
komunikativnost, spolehlivost, empatie
základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

75% účast na seminářích
vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace:
kurz je akreditován pod názvem Studium pro asistenta pedagoga MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015


Kontakt:

Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů v Brně
vladislava.krskova@rytmus.org

Nabyté znalosti a dovednosti:
Co vám kurz přinese Uděláte si představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole. Osvojíte si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Získáte přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání. Seznámíte se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv. Dozvíte se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravíte se pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Vzděláte se v oblasti efektivních vyučovacích metod, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy. Naučíte se je používat. Obdržíte informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat. Dozvíte se o příčinách vzniku a typech postižení. Porozumíte základním principům komunikace, zásadám spolupráce s učiteli, pracovníky SPC i rodiči. Získáte informace o strategii zvládání krizových situací. Naučíte se základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se můžete ve školské praxi setkat. Nabyté znalosti a dovednosti budete mít příležitost vyzkoušet si v praxi.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - Brno
23.9.2024 - 6.11.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
9 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Přístupy ke vzdělávání a výchově dítěte s narušenou vztahovou…
Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s teorií attachmentu, se základními projevy chování dětí s narušenou vztahovou vazbou a také se základními principy a přístupem ke vzdělávání a výchově těchto dětí. Seznámení se s teorií attachmentu v…
Na dotaz (+3 další)
CETERAS s.r.o.
Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ
Kurz je zaměřen na seznámení pedagogických pracovníků s efektivní a smysluplnou prací s žákem s potížemi. Jak vytvořit plán pedagogické podpory na podkladě pedagogické diagnostiky, jak zajistit efektivní řešení potíží žáků a prevenci možných…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Studium pro asistenty pedagoga
Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností, které jim…
5.10.2024 - 13.12.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…