Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí

Pořadatel kurzu:
SPONDEA, z.ú.

Popis kurzu:
Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách,
č. akreditace MPSV A2017/0313-SP/PC/VP, délka kurzu: 8 hodin
maximální počet účastníků (dle akreditace) – 16 osob

Ústředním tématem vzdělávacího kurzu je situace dítěte, které vyrůstá v rodině s výskytem domácího násilí a které je ohrožené syndromem CAN. Jde o velmi specifickou problematiku, která se stává stále aktuálnější. Podle statistik jsou děti přítomny až v 80% všech případů, ve kterých se mluví o domácím násilí. Je jistý rozdíl, zda je dítě přímým svědkem násilí, zda je násilí zaměřeno přímo na dítě samotné či zda podle vychovávajících osob o přímém násilí neví. Přesto se v poslední době rozšiřuje názor, že každé dítě, které vyrůstá v prostředí domácího násilí, je vždy také jeho obětí, světová zdravotnická organizace tyto děti řadí mezi týrané. Děti jako svědkové či přímé oběti domácího násilí jsou specifickou a velmi ohroženou cílovou skupinou. Práce s těmito dětmi vyžaduje velmi citlivý přístup a speciální dovednosti pracovníků, kteří s nimi hovoří. Kurz nabídne jeho účastníkům základní pohled na problematiku domácího násilí, na problematiku CAN, včetně zasazení do legislativního rámce a současných postupů jejího řešení i způsobů prevence v České republice.
Významná část kurzu je věnována vedení rozhovoru s dotčeným dítětem v kontextu jeho věku, postupům při zjišťování jeho potřeb, i poskytování krizové intervence. Účastník kurzu si v modelových situacích prakticky vyzkouší vedení různých typů rozhovorů v závislosti na věku dítěte a závažnosti řešené problematiky.

Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí
Na dotaz
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Přístup zaměřený na člověka - úvod
Akreditovaný kurz seznamuje účastníky s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho využití při práci s klienty v sociálních službách a sociální práci. Přístup zaměřený na člověka poskytuje oporu pro komunikaci s klientem, práci se vztahem,…
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Zvládání agrese – úvod do práce s klientem s agresivními projevy…
Vzdělávací program je zaměřen na předání informací a poznatků o problematice agrese a agresivních projevů chování. Program si klade za cíl předat účastníkům teoretické a praktické znalosti a dovednosti, posílit kompetence, vlastní důvěru a postoj k…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme
Vyjednávání je velkou součástí našeho života. Denně vyjednáváme v zaměstnání se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, dodavateli a zákazníky ohledně cen, smluv, kvality a mnohých dalších věcí. V neposlední řadě také denně vyjednáváme v našich…
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Verbální a neverbální komunikace v sociálních službách
Tento akreditovaný workshop je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí. V průběhu kurzu se pracovníci budou podrobně a sebezkušenostní formou zabývat jednotlivými složkami komunikace - verbální, neverbální a paraverbální, a budou se učit, jak…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Základy koučování v sociálních službách
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
19.11.2024 - 20.11.2024
CETERAS s.r.o.
Syndrom vyhoření a základy realaxace
Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Dozvíte se, jak předcházet syndromu vyhoření, jaké jsou možnosti prevence a relaxační techniky k jeho zvládnutí.
Na dotaz
Sovia