Předčasné odchody

Trendy v prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

  • do roku 2022 probíhal v celém kraji výzkum na středních školách - Výsledky formou metodiky a návrhů opatření, která můžete ve své škole jednoduše aplikovat najdete zde:

Výzkumná zpráva - závěry

 

Doporučení k úspěšnému řešení problémů předčasných odchodů ze vzdělávání

 

  • nabízíme možnost individuální konzultace na Vaší škole při řešení prevence

 

Články: 

 

Metodika struktury motivačních rozhovorů vytvořena k podpoře kariérových kompetencí žáků. 

 

Připravili jsme pro Vás sérii kurzů, jejímž hlavním tématem  je podpora a motivace žáků ke studiu na škole.

 

Zajímá Vás, které školy mají vysoký a které nízký podíl žáků ohrožených předčasných odchodem a čím to je? Co každá škola koná v této oblasti, aby byla čísla nízká, co používá za strategie a techniky? Každá škola potažmo pedagogická osobnost si může položit otázku. Děláme v oblasti prevence předčasných odchodů vše a děláme to dobře?

Jsme jako lektoři přesvědčeni, že každý to dělá, jak nejlíp umí v dané situaci. Věříme však také, že každý to může dělat buď lépe nebo se dozvědět nové trendy, novinky či si jen ověřit, že víc už zkrátka dělat nelze a přijít si pro ujištění, že na dané škole konáme dobrou praxi, kterou naopak můžeme předávat dál.

Vzdělávání na míru v rámci prevence předčasných odchodů, v rámci něhož probereme komplexně různé oblasti, které se prevence předčasných odchodů dotýkají. Budeme se opírat nejen o teoretický rámec informací, ale i o výzkum a rozhovory z praxe učitelů z různých škol. 

„Hlavním téma workshopů je podpora a motivace žáků ke studiu na dané škole. Série workshopů směřuje k posílení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpůrných opatření za účelem eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání."

 

Cíle workshopu:

Účastníci se seznámí jak s teoretickými a praktickými informacemi, tak s technikami, prostřednictvím nichž budou moci nejen zařadit nové strategie v rámci předčasných odchodů, ale také je dále rozvíjet.

Absolvováním semináře získají účastníci informace i nástroje či dovednosti klást efektivně otázky, tak aby se eliminoval odchod ze školy. Dále se účastníci seznámí se způsoby, kterými mohou v rámci možností ovlivnit předčasný odchod žáka.

 

Workshop je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků na workshopu je 8. Workshop mohou využít i vedoucí pracovníci škol, kteří se buď mohou workshopu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem, nebo je pro ně workshop realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob).

Workshop může mít platformu osobní, ale teoreticky může probíhat v některých tématech i on-line formou, časová dotace k jednotlivým workshopům je stanovena na 3 hodiny. Náplň a délku trvání workshopu lze případně domlouvat se školami individuálně.

Kurz je rozdělen na několik témat, kterým se můžeme při setkání věnovat. 

 

Zapojte se i vy! Zavolejte a domluvte si termín!

Lektoři: Mgr. Robert Knebl a Mgr. Lenka Javůrková

Kontakt: 776 10 25 50

 

 

Učitel získá ucelený potenciál možností podpory, které nabízí kariérové poradenství v souvislosti s kariérovými cíli a PO. Část workshopu bude rovněž věnována práci s cíli žáka, včetně vysvětlení významu tohoto tématu vzhledem k PO a včetně důležitosti případné korekce u nastavování těchto cílů- obecně (SMART).

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

 

Učitel získá znalosti, jaké styly učení jsou efektivní a proč. Dále se dozví, jak pracovat s žáky, aby to eliminovalo PO a jak pracovat s žáky, kteří mají předpoklady k riziku PO. Jak prosazovat učení, které lze spíše přirovnat k tanci než k zápasnickému mučení...

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Učitel získá znalosti, jak pracovat s rozhodováním u žáka – jak obecně, tak týkající se vhodnosti oboru či studia vůbec. Naučí se pracovat s rozhodovacím schématem, které lze využít k rozhodování obecně i v jiných směrech.

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Učitel získá znalosti i dovednosti ohledně motivace žáka v širším okruhu (zůstat ve škole, přejít na jiný obor aj.). Součástí je i nácvik či příklad situací, které se ve škole mohou objevit, a jak na nich s žákem spolupracovat. Co dělat pro to, aby ve škole nebylo nespokojené dítě a tím pádem frustrovaný rodič?

Pedagog získá základní nástroje, jak pracovat s motivačním rozhovorem ve prospěch žáka.

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Pedagog se dozví různé funkční tipy k práci s žákem v oblasti eliminace školního neúspěchu. Dále se dozví, co může udělat, aby žák pocítil úspěch v některé oblasti. Jak vypadá úspěšnost a neúspěšnost z pohledu školy, pedagogů, žáka, rodiče. Jak významně pomáhá ve školní úspěšnosti vztah, ale i dobře zvolený motivační rozhovor s dítětem i rodičem?

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Učitel získá teoretické znalosti o tom, co podmiňuje úspěch či neúspěch, co je školní neúspěch, jaké jsou jeho důsledky, jak neúspěch eliminovat a jaké dovednosti jsou třeba, aby bylo možné s danou situací pracovat.

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Učitel získá vhled a tipy ohledně tématu „(ne)spolupracující rodič“. Konkrétně se dotkneme otázek: Jak motivovat rodiče ke kontaktu? Jaké jsou nástroje prostřednictvím, kterých lze s rodiči spolupracovat? Jaké příležitosti hledat a nacházet s rodiči žáka, aby byl úspěšný? V jakých fázích je dobré rodiče kontaktovat a jak taková schůzka má probíhat? Jak využívat třídní schůzky a formální a neformální schůzky s rodiči ke spolupráci? Jak probíhá ideální schůzka s rodičem (před nástupem, po nástupu s dítětem či v případě, že je třeba řešit situaci, která si žádá řešení)?

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Pedagog se dozví, jaké služby lze využít a jak konkrétně může dané služby využít pro práci v rámci PO (vymezení kompetencí), jak je důležitá provázanost služeb, proč spolupracovat s jinými odborníky či službami pravidelně a jak pracovat s různými situacemi, které přicházejí „tady a teď“?

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Učitel získá ucelený přehled možností ohledně sebeprezentace a osvěty – konkrétně bude moci nalézt odpovědi na otázky: V čem může přispět sebeprezentace a osvěta k prevenci PO či eliminaci PO? Co by měla osvěta a sebeprezentace obsahovat? Jakých prostředků lze využít k sebeprezentaci a osvětě? Jakým způsobem a kde provádět osvětu či sebeprezentaci, aby měly efekt? Jak, kdy a proč do tohoto procesu zapojit žáky?

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

Pedagog bude seznámen s tím, proč je jednotnost a soudržnost všech těchto jednotlivých prvků tak důležitá. Jaké jsou funkční přístupy učitelů? Jaký má význam zapojení do mimoškolních aktivit? Proč je podstatné mít dobře nastavený rámcový vzdělávací plán a program (RVP)? Jsme jako škola úspěšná v rámci předčasných odchodů? Jak to poznám? A co lze případně ještě udělat pro větší úspěšnost?

Kurz na Vaší škole individuálně připravíme na míru. 

 

Kontaktujte nás

Robert Knebl

 + 420 776 102 550