Základy práce s traumatizovaným klientem

Pořadatel kurzu:
CETERAS s.r.o.

Anotace:
Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí. Účastníci se seznámí se spouštěči a projevy traumatu, a to jak v jeho podobě akutní, tak v podobě posttraumatické stresové reakce. Kurz se zaměřuje na samotné rozeznání traumatizovaného klienta a základní techniky práce s traumatem – jaké techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat. Neoddělitelnou součástí kurzu jsou i techniky péče o sebe při práci s takto náročnou tématikou. Účastníci získají přehled následných služeb pro traumatizované klienty. Výcvik je veden interaktivní formou, kde teorii vhodně doplňují ukázky z hovorů, praktická cvičení a práce s kazuistikami.

Popis kurzu:
Obsah 1. den: Úvod do teorie vzniku traumatu Projevy akutního traumatu (akutní stresová reakce) v oblasti chování, myšlení a emocí klienta Typické a netypické projevy akutní stresové reakce u klientů – práce s kazuistikami a příklady z praxe Základní techniky práce s akutním traumatem – které techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat Práce s tělem u akutní stresové reakce Péče o sebe 2. den: Úvod do teorie vzniku posttraumatické stresové poruchy Projevy posttraumatické stresové poruchy v oblasti chování, myšlení a emocí klienta Vývojové trauma a posttraumatická stresová porucha Práce s kazuistikami a příklady z praxe Základní techniky práce s klientem s posttraumatickou stresovou poruchou – které techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat Využití prvků krizové intervence při práce s tělem u posttraumatické stresové poruchy (praktická cvičení) Přehled následných služeb pro traumatizované klienty

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat trauma, traumatizovaného klienta a klienta s posttraumatickou stresovou poruchou tak, aby mohli v kontaktu s ním vhodně zareagovat. Účastníci se seznámí se základními principy vzniku traumatu a posttraumatické stresové poruchy, dozví se, jak konktrétně mohou s těmito klienty pracovat a získají přehled o následných (psychoterapeutických) službách pro traumatizované klienty v ČR. Podpořeni budou také v péči o sobe při práci s takto náročnými klienty.

Základy práce s traumatizovaným klientem
29.2.2024 - 1.3.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 400 Kč
Základy práce s traumatizovaným klientem
5.6.2024 - 6.6.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Zvládání agrese v kontaktu s klientem
Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání.
Na dotaz
Diecézní charita Brno
VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
Informace o kurzu na stránkách Modré linky. Harmonogram víkendu: Jednotlivé bloky budou probíhat o víkendu vždy od pátku do neděle. pátek: 16:00-19:00 sobota: 8:30-12:30, 14:00-19:00 neděle: 8:30-13:30
Na dotaz (+2 další)
Modrá linka, z. s.
Všímavost (mindfulness) jako nástroj zvládání stresu a prevence…
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
17.5.2024
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Sny a jejich využití při práci s klienty
V tomto kurzu budete moci nahlédnout na práci se sny ve starověku, v křesťanské tradici i v oblasti moderní psychologie. Dozvíte se, jak je lze využít pro zmapování našich emočních reakcí na podněty vnější i vnitřní. Zkusíte na sny pohlížet v…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Manipulace a lež: jak si s nimi poradit
Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je…
13.3.2024
Diecézní charita Brno
Komplexní krizová intervence
Rozsah kurzu: 248 vyučovacích hodin + samostatné evaluační setkání Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i…
17.4.2024
REMEDIUM Praha o.p.s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi
Kurz je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, pedagogy a dobrovolníky pracující s romskou mládeži, kteří chtějí získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou. Kurz je akreditován v rozsahu 16…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Nenásilná komunikace v práci s dětmi a dospívajícími I.
Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit své pocity a potřeby…
22.2.2024
CETERAS s.r.o.
Kurz Krizové intervence I s lektorkou Andreou Láskovou
Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.
4.12.2024 - 5.12.2024
Společnost Podané ruce o.p.s.