KaPoDaV a koncepce kariérového poradenství

Čas, kdy nejsou žáci ve školách, lze využít jako čas k zastavení a promyšlení pedagogické koncepce školy, do které patří neoddělitelně i koncepce kariérového poradenství.

 

 

 

 

Kariérové poradenství na školách se může zaměřovat na následující oblasti:

 

JCMM nabízí v současné situaci školám prostřednictvím projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, který je realizován Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, bezplatné individuální konzultace zaměřené na:

 

 

Konzultace mohou využít ředitelé, jejich zástupci, výchovní či kariéroví poradci i další zájemci z řad pedagogů či školních psychologů. Konzultace mohou probíhat telefonicky nebo online přes Google Meet. V případě zájmu o individuální konzultace můžete kontaktovat:

Martina Milotová    T +420 702 157 701     E martina.milotova@jcmm.cz

Pavla Frňková        T +420 727 965 847     E pavla.frnkova@jcmm.cz


K vytvoření koncepce kariérového poradenství mohou pedagogičtí pracovníci využít také metodické materiály, které dosud vznikly v rámci realizace projektu KaPoDaV, a které jsou zdarma dostupné na našich webových stránkách:

 


V neposlední řadě mohou pedagogové nahlédnout do databáze firem, které umožňují exkurze žáků pro naplánování dlouhodobé koncepční spolupráce s firmami.

V průběhu následujících měsíců pro vás v rámci projektu KaPoDaV připravujeme v sekci pro školy obsáhlou metodiku kariérového poradenství a ucelené metodiky dvouhodinových programů kariérového poradenství zaměřeného na trh práce a sebepoznání.